باشگاه فوتسال تاسیسات دریایی

کادر باشگاه:
 • احمد سمیعی زفر قندی
  احمد سمیعی زفر قندی
  سرپرست
 • امیر شمسایی
  امیر شمسایی
  سرمربی
 • اصغر قهرمانی
  اصغر قهرمانی
  مربی


بازیکنان:
 • محمد بنی اسدی
  محمد بنی اسدی
  شماره پیراهن0
 • علی تسلیمیان فسائی
  علی تسلیمیان فسائی
  شماره پیراهن2
 • محسن منتظمی
  محسن منتظمی
  شماره پیراهن3
 • ابوالفضل حسینی
  ابوالفضل حسینی
  شماره پیراهن4
 • مجید حاجی بنده
  مجید حاجی بنده
  شماره پیراهن5
 • محمد رضا سنگ سفیدی
  محمد رضا سنگ سفیدی
  شماره پیراهن6
 • علیرضا وفایی
  علیرضا وفایی
  شماره پیراهن7
 • محمد شجری
  محمد شجری
  شماره پیراهن8
 • وحید شمسایی
  وحید شمسایی
  شماره پیراهن9
 • مجید رئیسی
  مجید رئیسی
  شماره پیراهن10
 • سعید احمدعباسی
  سعید احمدعباسی
  شماره پیراهن11
 • مصطفی نظری
  مصطفی نظری
  شماره پیراهن12
 • محمد زارعی
  محمد زارعی
  شماره پیراهن13
 • ابوالقاسم عروجی
  ابوالقاسم عروجی
  شماره پیراهن14
 • وحید سیفان
  وحید سیفان
  شماره پیراهن16