باشگاه دبیری تبریز

کادر باشگاه:
 • حبیب کلاشی
  حبیب کلاشی
  سرپرست
 • شهرام دبیری
  شهرام دبیری
  مربی
 • فرزین دبیری
  فرزین دبیری
  مربی
 • مجید زارعی
  مجید زارعی
  مربی
 • حسین وطن پور
  حسین وطن پور
  بدنساز


بازیکنان:
 • بابک اکبری
  بابک اکبری
  شماره پیراهن2
 • جناریو بنیسیو پیسوتو
  جناریو بنیسیو پیسوتو
  شماره پیراهن3
 • نادر حنیفی
  نادر حنیفی
  شماره پیراهن4
 • حمید احمدی
  حمید احمدی
  شماره پیراهن5
 • جواد اصغری مقدم
  جواد اصغری مقدم
  شماره پیراهن7
 • بهروز جعفری
  بهروز جعفری
  شماره پیراهن8
 • سامان قزوینی پور
  سامان قزوینی پور
  شماره پیراهن8
 • فرهاد فخیم
  فرهاد فخیم
  شماره پیراهن10
 • رشید قلی پور
  رشید قلی پور
  شماره پیراهن11
 • فیروز فخری
  فیروز فخری
  شماره پیراهن12
 • شهاب شهنازیان
  شهاب شهنازیان
  شماره پیراهن13
 • نعیم سنگ فروش
  نعیم سنگ فروش
  شماره پیراهن15
 • علیرضا عسگری کهن
  علیرضا عسگری کهن
  شماره پیراهن17
 • گریگور دی کاروالیو
  گریگور دی کاروالیو
  شماره پیراهن18
 • رضا موثق
  رضا موثق
  شماره پیراهن21