کادر باشگاه:
 • محمد علی شجاعی
  محمد علی شجاعی
  مدیر تیم
 • یحیی گل محمدی
  یحیی گل محمدی
  سرمربی
 • داود فنایی
  داود فنایی
  مربی دروازبانان
 • سید مجتبی حسینی
  سید مجتبی حسینی
  مربی
 • محمود مهرویان
  محمود مهرویان
  تدارکات


بازیکنان:
 • مارکو آوریلو آیوبل
  مارکو آوریلو آیوبل
  شماره پیراهن0
 • محمدباقر صادقی
  محمدباقر صادقی
  شماره پیراهن1
 • هادی محمدی
  هادی محمدی
  شماره پیراهن2
 • محمد نژاد مهدی
  محمد نژاد مهدی
  شماره پیراهن2
 • ولید اسماعیل
  ولید اسماعیل
  شماره پیراهن3
 • اکبر صادقی بدیع
  اکبر صادقی بدیع
  شماره پیراهن5
 • قاسم حدادی فر
  قاسم حدادی فر
  شماره پیراهن8
 • مصطفی شجاعی
  مصطفی شجاعی
  شماره پیراهن9
 • اسماعیل فرهادی شلمزاری
  اسماعیل فرهادی شلمزاری
  شماره پیراهن10
 • محمدرشید مظاهری
  محمدرشید مظاهری
  شماره پیراهن12
 • سیدمحمدرضا حسینی
  سیدمحمدرضا حسینی
  شماره پیراهن13
 • احسان پهلوان
  احسان پهلوان
  شماره پیراهن15
 • حجت حق وردی
  حجت حق وردی
  شماره پیراهن16
 • مسعود حسن زاده
  مسعود حسن زاده
  شماره پیراهن17
 • علی حمام
  علی حمام
  شماره پیراهن18
 • مهرداد قنبری
  مهرداد قنبری
  شماره پیراهن19
 • صائب محبی
  صائب محبی
  شماره پیراهن21
 • دانیال اسماعیلی فر
  دانیال اسماعیلی فر
  شماره پیراهن23
 • رضا شکاری
  رضا شکاری
  شماره پیراهن24
 • محمدرضا عباسی
  محمدرضا عباسی
  شماره پیراهن25
 • مهدی مهدی پور
  مهدی مهدی پور
  شماره پیراهن26
 • مرتضی تبریزی
  مرتضی تبریزی
  شماره پیراهن29
 • مهدی رجب زاده
  مهدی رجب زاده
  شماره پیراهن30
 • وحید محمدزاده
  وحید محمدزاده
  شماره پیراهن33
 • محمد بائوج
  محمد بائوج
  شماره پیراهن34
 • فرید مختاری
  فرید مختاری
  شماره پیراهن37
 • پیمان سلمانی
  پیمان سلمانی
  شماره پیراهن40
 • محمدهاشم بیگ زاده
  محمدهاشم بیگ زاده
  شماره پیراهن61
 • احمد امیرکامدار
  احمد امیرکامدار
  شماره پیراهن77
 • کاوه رضایی
  کاوه رضایی
  شماره پیراهن99