کادر باشگاه:
 • مهرزاد خلیلیان
  مهرزاد خلیلیان
  مدیرعامل
 • رضا فتاحی
  رضا فتاحی
  مدیر تیم
 • حسین فرکی
  حسین فرکی
  سرمربی
 • محمود کریمی
  محمود کریمی
  مربی
 • تونچی مردولیاس
  تونچی مردولیاس
  مربی
 • محمدجعفر رشادی
  محمدجعفر رشادی
  پزشک
 • عباس یوسف زاده
  عباس یوسف زاده
  فیزیوتراپ
 • سعید شبیه خانی
  سعید شبیه خانی
  تدارکات
 • ناصر ملارضایی
  ناصر ملارضایی
  تدارکات


بازیکنان:
 • رحمان احمدی
  رحمان احمدی
  شماره پیراهن1
 • شجاع خلیل زاده
  شجاع خلیل زاده
  شماره پیراهن3
 • محرم نویدکیا
  محرم نویدکیا
  شماره پیراهن4
 • هادی عقیلی
  هادی عقیلی
  شماره پیراهن5
 • محمدعلی احمدی
  محمدعلی احمدی
  شماره پیراهن6
 • حسین پاپی
  حسین پاپی
  شماره پیراهن7
 • رسول نویدکیا
  رسول نویدکیا
  شماره پیراهن8
 • محمدرضا خلعتبری
  محمدرضا خلعتبری
  شماره پیراهن9
 • عبداله کرمی قلعه طوقی
  عبداله کرمی قلعه طوقی
  شماره پیراهن10
 • علی کریمی
  علی کریمی
  شماره پیراهن12
 • جواهیر سوکاج
  جواهیر سوکاج
  شماره پیراهن14
 • میلاد سرلک
  میلاد سرلک
  شماره پیراهن17
 • محمدحسین مرادمند
  محمدحسین مرادمند
  شماره پیراهن18
 • مهدی شریفی
  مهدی شریفی
  شماره پیراهن20
 • وریا غفوری
  وریا غفوری
  شماره پیراهن21
 • آرمین سهرابیان
  آرمین سهرابیان
  شماره پیراهن24
 • مهدی امینی زازرانی
  مهدی امینی زازرانی
  شماره پیراهن27
 • احسان حاج صفی
  احسان حاج صفی
  شماره پیراهن28
 • لوسیانو پریرامندس
  لوسیانو پریرامندس
  شماره پیراهن29
 • سعید قائدی فر
  سعید قائدی فر
  شماره پیراهن33
 • شهاب الدین گردان
  شهاب الدین گردان
  شماره پیراهن35
 • محمد روشندل
  محمد روشندل
  شماره پیراهن39
 • علی حمودی
  علی حمودی
  شماره پیراهن40
 • فوضیل موسی اف
  فوضیل موسی اف
  شماره پیراهن88
 • امیر حسین کریمی
  امیر حسین کریمی
  شماره پیراهن99