سیاه جامگان مشهد

کادر باشگاه:
 • اکبر میثاقیان
  اکبر میثاقیان
  سرمربی


بازیکنان:
 • امجد شکوه مقام
  امجد شکوه مقام
  شماره پیراهن0
 • ابوالقاسم دهنوی
  ابوالقاسم دهنوی
  شماره پیراهن0
 • پیام ملکیان
  پیام ملکیان
  شماره پیراهن2
 • رضا شربتی
  رضا شربتی
  شماره پیراهن3
 • علیرضا جلیلی
  علیرضا جلیلی
  شماره پیراهن4
 • محسن آقایی
  محسن آقایی
  شماره پیراهن5
 • بهروز افشار فروغی
  بهروز افشار فروغی
  شماره پیراهن6
 • کیوان امرایی
  کیوان امرایی
  شماره پیراهن7
 • غلامحسین بادامکی
  غلامحسین بادامکی
  شماره پیراهن8
 • مصطفی احمدی
  مصطفی احمدی
  شماره پیراهن9
 • یونس شاکری
  یونس شاکری
  شماره پیراهن10
 • کریم احمدی
  کریم احمدی
  شماره پیراهن11
 • امیرمحمد پناهی
  امیرمحمد پناهی
  شماره پیراهن17
 • محمدمهدی عسگری
  محمدمهدی عسگری
  شماره پیراهن18
 • بهتاش میثاقیان
  بهتاش میثاقیان
  شماره پیراهن20
 • محمد ناصری
  محمد ناصری
  شماره پیراهن21
 • حسین بهاروند
  حسین بهاروند
  شماره پیراهن21
 • روح الله سیف الهی مقدم
  روح الله سیف الهی مقدم
  شماره پیراهن27
 • سهیل صالحی تل چگاه
  سهیل صالحی تل چگاه
  شماره پیراهن36
 • امیرحسین صالحی
  امیرحسین صالحی
  شماره پیراهن44
 • یوری چولاک
  یوری چولاک
  شماره پیراهن55
 • محمدحسن عین افشار
  محمدحسن عین افشار
  شماره پیراهن61
 • حسین مددی
  حسین مددی
  شماره پیراهن66
 • وحید عسگری کاریزی
  وحید عسگری کاریزی
  شماره پیراهن73
 • احسان پیرهادی
  احسان پیرهادی
  شماره پیراهن77
 • میرهانی هاشمی
  میرهانی هاشمی
  شماره پیراهن85
 • گوران جرکویچ
  گوران جرکویچ
  شماره پیراهن86