کادر باشگاه:


بازیکنان:
 • محمدصالح خلیل آزاد
  محمدصالح خلیل آزاد
  شماره پیراهن1
 • جواد نصیر
  جواد نصیر
  شماره پیراهن2
 • فرید مختاری
  فرید مختاری
  شماره پیراهن3
 • رضا مرادی
  رضا مرادی
  شماره پیراهن4
 • ایمان سلیمی
  ایمان سلیمی
  شماره پیراهن5
 • مصطفی ماهی
  مصطفی ماهی
  شماره پیراهن6
 • مهدی کریمیان
  مهدی کریمیان
  شماره پیراهن7
 • امین مشایخ
  امین مشایخ
  شماره پیراهن8
 • علی غلامرضاپورسرکره
  علی غلامرضاپورسرکره
  شماره پیراهن9
 • ابراهیم صالحی
  ابراهیم صالحی
  شماره پیراهن10
 • علی مصلی نژاد
  علی مصلی نژاد
  شماره پیراهن11
 • محمدرضا نجات
  محمدرضا نجات
  شماره پیراهن12
 • حمید جوکار
  حمید جوکار
  شماره پیراهن13
 • سیدمحمد حسینی
  سیدمحمد حسینی
  شماره پیراهن14
 • مجید جلالی فر
  مجید جلالی فر
  شماره پیراهن15
 • مهدی چاه کوتاه زاده
  مهدی چاه کوتاه زاده
  شماره پیراهن16
 • سید احمد حیات منش
  سید احمد حیات منش
  شماره پیراهن17
 • علی فتحیان
  علی فتحیان
  شماره پیراهن18
 • سعید زارع
  سعید زارع
  شماره پیراهن19
 • صادق صادقی بابا احمدی
  صادق صادقی بابا احمدی
  شماره پیراهن20
 • رضا طاهری
  رضا طاهری
  شماره پیراهن21
 • میلاد احمدیان
  میلاد احمدیان
  شماره پیراهن22
 • احسان جودکی
  احسان جودکی
  شماره پیراهن23
 • علیرضا ولی زاده
  علیرضا ولی زاده
  شماره پیراهن24
 • محمدجواد جلالی
  محمدجواد جلالی
  شماره پیراهن25
 • حمید اورنگی
  حمید اورنگی
  شماره پیراهن26
 • نادر محمدنژاد
  نادر محمدنژاد
  شماره پیراهن27
 • محمدرضا بیوسه
  محمدرضا بیوسه
  شماره پیراهن28
 • بابک عبداله زاده
  بابک عبداله زاده
  شماره پیراهن29
 • مهدی صدیقیان
  مهدی صدیقیان
  شماره پیراهن30
 • علی مقصودی
  علی مقصودی
  شماره پیراهن31
 • میلاد صارمی
  میلاد صارمی
  شماره پیراهن32
 • میلاد صفائی
  میلاد صفائی
  شماره پیراهن33
 • ایمان باصفا
  ایمان باصفا
  شماره پیراهن34
 • محسن فیاض بخش
  محسن فیاض بخش
  شماره پیراهن40