کادر باشگاه:
  • سیف اله دهکردی
    سیف اله  دهکردی
    مدیرعامل
  • محمدحسین ابن قاسم
    محمدحسین ابن قاسم
    مدیر تیم
  • دراگان اسوچیچ
    دراگان اسوچیچ
    سرمربی
  • جهانبخش داراب پور
    جهانبخش داراب پور
    مربی
  • نعیم سعداوی
    نعیم سعداوی
    مربی
  • کوروش بختیاری زاده
    کوروش بختیاری زاده
    مربی
  • اکبر مرادی
    اکبر مرادی
    پزشک
  • محمد علی فتحی
    محمد علی  فتحی
    فیزیوتراپ
  • عبدالمحمد احرام باف
    عبدالمحمد احرام باف
    مدیر رسانه
  • عبدالحسین صابری
    عبدالحسین صابری
    تدارکات
  • بهروز عباسی
    بهروز عباسی
    تدارکات


بازیکنان:
  • علیرضا سلیمی
    علیرضا سلیمی
    شماره پیراهن1
  • لوناردو مساریچ
    لوناردو مساریچ
    شماره پیراهن3
  • ایوب والی
    ایوب والی
    شماره پیراهن4
  • مهدی بدرلو
    مهدی بدرلو
    شماره پیراهن5
  • سروش رفیعی تل گری
    سروش رفیعی تل گری
    شماره پیراهن7
  • ساسان انصاری
    ساسان انصاری
    شماره پیراهن8
  • سیدایمان موسوی
    سیدایمان موسوی
    شماره پیراهن9
  • اسماعیل شریفات
    اسماعیل شریفات
    شماره پیراهن10
  • بختیار رحمانی
    بختیار رحمانی
    شماره پیراهن11
  • ارشاد یوسفی
    ارشاد یوسفی
    شماره پیراهن13
  • شهاب کرمی
    شهاب کرمی
    شماره پیراهن14
  • ماتیاس دکو نفیاس چاگودنگو
    ماتیاس دکو نفیاس چاگودنگو
    شماره پیراهن15
  • آرش افشین
    آرش افشین
    شماره پیراهن16
  • بهمن کامل
    بهمن کامل
    شماره پیراهن19
  • امید خالدی
    امید خالدی
    شماره پیراهن21
  • ولید مشاعی زاده
    ولید مشاعی زاده
    شماره پیراهن23
  • مهرداد جماعتی
    مهرداد جماعتی
    شماره پیراهن24
  • محمد اهل شاخه
    محمد اهل شاخه
    شماره پیراهن25
  • بهمن جهان تیغ
    بهمن جهان تیغ
    شماره پیراهن26
  • رضا احمدی
    رضا احمدی
    شماره پیراهن27
  • علی سینا ربانی
    علی سینا ربانی
    شماره پیراهن29
  • احمد عبداله زاده
    احمد عبداله زاده
    شماره پیراهن30
  • میلاد همایونی سنگری
    میلاد همایونی سنگری
    شماره پیراهن31
  • هادی حبیبی نژاد
    هادی حبیبی نژاد
    شماره پیراهن32
  • سروش سعیدی
    سروش سعیدی
    شماره پیراهن33
  • مهدی نیایش پور
    مهدی نیایش پور
    شماره پیراهن35
  • یوسف وکیا
    یوسف وکیا
    شماره پیراهن40