کادر باشگاه:
 • سیف اله دهکردی
  سیف اله دهکردی
  مدیرعامل
 • محمدحسین ابن قاسم
  محمدحسین ابن قاسم
  مدیر تیم
 • دراگان اسوچیچ
  دراگان اسوچیچ
  سرمربی
 • جهانبخش داراب پور
  جهانبخش داراب پور
  مربی
 • نعیم سعداوی
  نعیم سعداوی
  مربی
 • کوروش بختیاری زاده
  کوروش بختیاری زاده
  مربی
 • اکبر مرادی
  اکبر مرادی
  پزشک
 • محمد علی فتحی
  محمد علی فتحی
  فیزیوتراپ
 • عبدالمحمد احرام باف
  عبدالمحمد احرام باف
  مدیر رسانه
 • عبدالحسین صابری
  عبدالحسین صابری
  تدارکات
 • بهروز عباسی
  بهروز عباسی
  تدارکات


بازیکنان:
 • علیرضا سلیمی
  علیرضا سلیمی
  شماره پیراهن1
 • احمد آل نعمه
  احمد آل نعمه
  شماره پیراهن2
 • لوناردو مساریچ
  لوناردو مساریچ
  شماره پیراهن3
 • ایوب والی
  ایوب والی
  شماره پیراهن4
 • مهدی بدرلو
  مهدی بدرلو
  شماره پیراهن5
 • سروش رفیعی تل گری
  سروش رفیعی تل گری
  شماره پیراهن7
 • ساسان انصاری
  ساسان انصاری
  شماره پیراهن8
 • سیدایمان موسوی
  سیدایمان موسوی
  شماره پیراهن9
 • اسماعیل شریفات
  اسماعیل شریفات
  شماره پیراهن10
 • بختیار رحمانی
  بختیار رحمانی
  شماره پیراهن11
 • ارشاد یوسفی
  ارشاد یوسفی
  شماره پیراهن13
 • شهاب کرمی
  شهاب کرمی
  شماره پیراهن14
 • ماتیاس دکو نفیاس چاگودنگو
  ماتیاس دکو نفیاس چاگودنگو
  شماره پیراهن15
 • آرش افشین
  آرش افشین
  شماره پیراهن16
 • آلویس برترند نانگ
  آلویس برترند نانگ
  شماره پیراهن17
 • بهمن کامل
  بهمن کامل
  شماره پیراهن19
 • امید خالدی
  امید خالدی
  شماره پیراهن21
 • ولید مشاعی زاده
  ولید مشاعی زاده
  شماره پیراهن23
 • مهرداد جماعتی
  مهرداد جماعتی
  شماره پیراهن24
 • محمد اهل شاخه
  محمد اهل شاخه
  شماره پیراهن25
 • بهمن جهان تیغ
  بهمن جهان تیغ
  شماره پیراهن26
 • رضا احمدی
  رضا احمدی
  شماره پیراهن27
 • علی سینا ربانی
  علی سینا ربانی
  شماره پیراهن29
 • احمد عبداله زاده
  احمد عبداله زاده
  شماره پیراهن30
 • میلاد همایونی سنگری
  میلاد همایونی سنگری
  شماره پیراهن31
 • هادی حبیبی نژاد
  هادی حبیبی نژاد
  شماره پیراهن32
 • سروش سعیدی
  سروش سعیدی
  شماره پیراهن33
 • یوسف وکیا
  یوسف وکیا
  شماره پیراهن40
 • محسن مسلمان
  محسن مسلمان
  شماره پیراهن77
 • محمد قاضی
  محمد قاضی
  شماره پیراهن99