کادر باشگاه:
 • عزیز فریسات
  عزیز فریسات
  سرمربی
 • جهانبخش داراب پور
  جهانبخش داراب پور
  مربی
 • بهروز عباسی
  بهروز عباسی
  تدارکات


بازیکنان:
 • مهرداد طهماسبی
  مهرداد طهماسبی
  شماره پیراهن1
 • مجتبی نجاریان
  مجتبی نجاریان
  شماره پیراهن2
 • ساسان انصاری
  ساسان انصاری
  شماره پیراهن3
 • ایوب والی
  ایوب والی
  شماره پیراهن4
 • محمد اهل شاخه
  محمد اهل شاخه
  شماره پیراهن5
 • عبداله کرمی قلعه طوقی
  عبداله کرمی قلعه طوقی
  شماره پیراهن6
 • بختیار رحمانی
  بختیار رحمانی
  شماره پیراهن7
 • حمید بوحمدان
  حمید بوحمدان
  شماره پیراهن8
 • میثم دورقی
  میثم دورقی
  شماره پیراهن9
 • اسماعیل شریفات
  اسماعیل شریفات
  شماره پیراهن10
 • اکبر ایمانی
  اکبر ایمانی
  شماره پیراهن11
 • ارنست نفور
  ارنست نفور
  شماره پیراهن14
 • ماتیاس دکو نفیاس چاگودنگو
  ماتیاس دکو نفیاس چاگودنگو
  شماره پیراهن15
 • میلاد پاکپرور
  میلاد پاکپرور
  شماره پیراهن17
 • سینا مریدی
  سینا مریدی
  شماره پیراهن18
 • احمد عبداله زاده
  احمد عبداله زاده
  شماره پیراهن20
 • بهرام رشیدفرخی
  بهرام رشیدفرخی
  شماره پیراهن21
 • احسان مرادیان
  احسان مرادیان
  شماره پیراهن22
 • سروش سعیدی
  سروش سعیدی
  شماره پیراهن23
 • مهرداد جماعتی
  مهرداد جماعتی
  شماره پیراهن24
 • مهرداد هراتیان
  مهرداد هراتیان
  شماره پیراهن27
 • صابر حردانی
  صابر حردانی
  شماره پیراهن30
 • هادی حبیبی نژاد
  هادی حبیبی نژاد
  شماره پیراهن32
 • یوسف وکیا
  یوسف وکیا
  شماره پیراهن40
 • میلاد بدرقه
  میلاد بدرقه
  شماره پیراهن70
 • عبداله ناصری
  عبداله ناصری
  شماره پیراهن77
 • محمود مطلق زاده
  محمود مطلق زاده
  شماره پیراهن88
 • وحید طالبلو
  وحید طالبلو
  شماره پیراهن99