کادر باشگاه:


بازیکنان:
 • آرمان شهردادنژاد
  آرمان شهردادنژاد
  شماره پیراهن1
 • بهنام داداش وند
  بهنام داداش وند
  شماره پیراهن3
 • محمدرضا زینال خیری
  محمدرضا زینال خیری
  شماره پیراهن4
 • مجید ایوبی کوشالی
  مجید ایوبی کوشالی
  شماره پیراهن5
 • احمدرضا زنده روح
  احمدرضا زنده روح
  شماره پیراهن6
 • محسن دلیر
  محسن دلیر
  شماره پیراهن7
 • فرزاد حسین خانی
  فرزاد حسین خانی
  شماره پیراهن8
 • مهدی دغاغله
  مهدی دغاغله
  شماره پیراهن9
 • فرشید علیزاده
  فرشید علیزاده
  شماره پیراهن10
 • میلاد پورصف شکن
  میلاد پورصف شکن
  شماره پیراهن11
 • امیرحسین عسکری باقرآبادی
  امیرحسین عسکری باقرآبادی
  شماره پیراهن12
 • حامد محمودی
  حامد محمودی
  شماره پیراهن13
 • سجاد اژدر
  سجاد اژدر
  شماره پیراهن14
 • رضا ستاری
  رضا ستاری
  شماره پیراهن16
 • احسان پورشیخ علی
  احسان پورشیخ علی
  شماره پیراهن17
 • میلاد محمدی
  میلاد محمدی
  شماره پیراهن20
 • رامین شکیبا
  رامین شکیبا
  شماره پیراهن22
 • علیرضا قاسمی
  علیرضا قاسمی
  شماره پیراهن23
 • علی خلیلی ماهانی
  علی خلیلی ماهانی
  شماره پیراهن24
 • محمدامین کاظمیان
  محمدامین کاظمیان
  شماره پیراهن25
 • مهدی تیکدری نژاد
  مهدی تیکدری نژاد
  شماره پیراهن26
 • رضا کربلایی محمدی
  رضا کربلایی محمدی
  شماره پیراهن27
 • مصطفی مظهری
  مصطفی مظهری
  شماره پیراهن30
 • محمد امینی
  محمد امینی
  شماره پیراهن31
 • حسین تهامی زرندی
  حسین تهامی زرندی
  شماره پیراهن33
 • کیان عباسپور
  کیان عباسپور
  شماره پیراهن34
 • محمدوحید اسماعیل بیگی
  محمدوحید اسماعیل بیگی
  شماره پیراهن35
 • سیدعلیرضا ابراهیمی
  سیدعلیرضا ابراهیمی
  شماره پیراهن55
 • رضا حیدری
  رضا حیدری
  شماره پیراهن70