کادر باشگاه:
 • محمدعلی کریمی
  محمدعلی کریمی
  سرمربی


بازیکنان:
 • علی اکبر رضایی
  علی اکبر رضایی
  شماره پیراهن0
 • مهدی دغاغله
  مهدی دغاغله
  شماره پیراهن0
 • سیدپیمان میری
  سیدپیمان میری
  شماره پیراهن0
 • رضا حبیب زاده
  رضا حبیب زاده
  شماره پیراهن0
 • پوریا امینی
  پوریا امینی
  شماره پیراهن0
 • سیدامین منوچهری
  سیدامین منوچهری
  شماره پیراهن0
 • جهانبخش ذبیحی طاهر
  جهانبخش ذبیحی طاهر
  شماره پیراهن5
 • علیرضا عزت کرامت
  علیرضا عزت کرامت
  شماره پیراهن6
 • احمد امیرکامدار
  احمد امیرکامدار
  شماره پیراهن7
 • محسن بنگر
  محسن بنگر
  شماره پیراهن8
 • عیسی آل کثیر
  عیسی آل کثیر
  شماره پیراهن9
 • علی زینالی قلعه
  علی زینالی قلعه
  شماره پیراهن9
 • میلاد اسفینی فراهانی
  میلاد اسفینی فراهانی
  شماره پیراهن12
 • سامان آقازمانی
  سامان آقازمانی
  شماره پیراهن15
 • محمدهاشم بیگ زاده
  محمدهاشم بیگ زاده
  شماره پیراهن16
 • محمد نصرتی
  محمد نصرتی
  شماره پیراهن20
 • حسین جعفری آنی
  حسین جعفری آنی
  شماره پیراهن20
 • امیرحسین فشنگچی
  امیرحسین فشنگچی
  شماره پیراهن23
 • فرید محمدی زاده
  فرید محمدی زاده
  شماره پیراهن24
 • نادر هوشیار
  نادر هوشیار
  شماره پیراهن26
 • شهاب عادلی
  شهاب عادلی
  شماره پیراهن40
 • حامد آقایی
  حامد آقایی
  شماره پیراهن60
 • مجتبی حق دوست
  مجتبی حق دوست
  شماره پیراهن74
 • فرشاد هاشمی
  فرشاد هاشمی
  شماره پیراهن88