کادر باشگاه:
 • فراز کمال وند
  فراز کمال وند
  سرمربی


بازیکنان:
 • فرناندو ده خسوس
  فرناندو ده خسوس
  شماره پیراهن1
 • محسن حمیدی
  محسن حمیدی
  شماره پیراهن2
 • محمدرضا خرسندنیا
  محمدرضا خرسندنیا
  شماره پیراهن4
 • مگنو باتیستا
  مگنو باتیستا
  شماره پیراهن5
 • مهران فرضیات
  مهران فرضیات
  شماره پیراهن6
 • یوسف سیدی
  یوسف سیدی
  شماره پیراهن7
 • مرتضی اسدی
  مرتضی اسدی
  شماره پیراهن8
 • محمدرضا خلعتبری
  محمدرضا خلعتبری
  شماره پیراهن9
 • داریوش شجاعیان
  داریوش شجاعیان
  شماره پیراهن10
 • محمدامین درویشی
  محمدامین درویشی
  شماره پیراهن11
 • کوروش ملکی
  کوروش ملکی
  شماره پیراهن12
 • سیدمحسن حسینی
  سیدمحسن حسینی
  شماره پیراهن14
 • علیرضا نقی زاده
  علیرضا نقی زاده
  شماره پیراهن16
 • محمدامین بناخطیبی
  محمدامین بناخطیبی
  شماره پیراهن17
 • پیمان بابایی علی بیک
  پیمان بابایی علی بیک
  شماره پیراهن19
 • محمد نصرتی
  محمد نصرتی
  شماره پیراهن20
 • علیرضا چراغعلی
  علیرضا چراغعلی
  شماره پیراهن27
 • علیرضا ارجمندیان
  علیرضا ارجمندیان
  شماره پیراهن28
 • لوسیانو پریرامندس
  لوسیانو پریرامندس
  شماره پیراهن29
 • شاهین محمودی اقدم
  شاهین محمودی اقدم
  شماره پیراهن33
 • محمد مغانلو
  محمد مغانلو
  شماره پیراهن35
 • نیما مختاری
  نیما مختاری
  شماره پیراهن37
 • بابک حاتمی
  بابک حاتمی
  شماره پیراهن40
 • مسعود ابراهیم زاده
  مسعود ابراهیم زاده
  شماره پیراهن61
 • رضا خالقی فر
  رضا خالقی فر
  شماره پیراهن70
 • محمد اوسانی کرد
  محمد اوسانی کرد
  شماره پیراهن71
 • مصطفی اکرامی
  مصطفی اکرامی
  شماره پیراهن77
 • امیر حسین کریمی دخرآبادی
  امیر حسین کریمی دخرآبادی
  شماره پیراهن99