کادر باشگاه:
 • عبدالرزاق میراب
  عبدالرزاق میراب
  سرپرست
 • فراز کمال وند
  فراز کمال وند
  سرمربی
 • داریوش اسفندیاری
  داریوش اسفندیاری
  مربی


بازیکنان:
 • مجتبی ترشیز
  مجتبی ترشیز
  شماره پیراهن3
 • لئوناردو پیمنتا
  لئوناردو پیمنتا
  شماره پیراهن5
 • مرتضی اسدی
  مرتضی اسدی
  شماره پیراهن8
 • جکسن دپایک سایو
  جکسن دپایک سایو
  شماره پیراهن9
 • شهرام گودرزی
  شهرام گودرزی
  شماره پیراهن11
 • سیدامید نظامی پور
  سیدامید نظامی پور
  شماره پیراهن11
 • سیدمحمد سیدصالحی
  سیدمحمد سیدصالحی
  شماره پیراهن12
 • مگنو باتیستا
  مگنو باتیستا
  شماره پیراهن14
 • سیامک کوهنورد
  سیامک کوهنورد
  شماره پیراهن18
 • محمدامین درویشی
  محمدامین درویشی
  شماره پیراهن19
 • محمد نصرتی
  محمد نصرتی
  شماره پیراهن20
 • علیرضا میرشفیعیان
  علیرضا میرشفیعیان
  شماره پیراهن21
 • محمد ناصری
  محمد ناصری
  شماره پیراهن22
 • گیورگی گیورگنف
  گیورگی گیورگنف
  شماره پیراهن22
 • داریوش شجاعیان
  داریوش شجاعیان
  شماره پیراهن23
 • سیدمحسن حسینی
  سیدمحسن حسینی
  شماره پیراهن24
 • دیگو اولیویرا
  دیگو اولیویرا
  شماره پیراهن28
 • محسن بیاتی نیا
  محسن بیاتی نیا
  شماره پیراهن30
 • مقداد قباخلو
  مقداد قباخلو
  شماره پیراهن30
 • رودریگو اودریو سولا لوپز
  رودریگو اودریو سولا لوپز
  شماره پیراهن33
 • رضا کریمی
  رضا کریمی
  شماره پیراهن66
 • محسن حمیدی
  محسن حمیدی
  شماره پیراهن70
 • علیرضا لطیفی
  علیرضا لطیفی
  شماره پیراهن70
 • محمد ابراهیمی
  محمد ابراهیمی
  شماره پیراهن77
 • داود نوشی صوفیانی
  داود نوشی صوفیانی
  شماره پیراهن80
 • سامان نریمان جهان
  سامان نریمان جهان
  شماره پیراهن80
 • امیر حسین کریمی
  امیر حسین کریمی
  شماره پیراهن99
 • مصطفی اکرامی
  مصطفی اکرامی
  شماره پیراهن99