بازیکن: باشگاه: از تاریخ:

تا تاریخ:


عنوان تاریخ شاکیان متشاکیان
استقلال تهران و پرسپولیس 1395/11/26 کمیته انضباطی سیدمهدی رحمتی
گروه شکایت:
برخورد زننده
شرح شکایت:
سید مهدی رحمتی دروازه بان تیم استقلال به دلیل رفتار زننده  و تکرار تخلف  به استناد ماده 65 و بند 5 ماده66 و ماده 60 آیین نامه انضباطی به 2 جلسه محرومیت از همراهی تیم مربوطه و پرداخت مبلغ 50میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد . ضمنا یک جلسه محرومیت تعلیقی دادنامه شماره 304 مورخ95/5/6 نیز حال و به مرحله اجرا در می آید(جمعا سه جلسه)

استقلال تهران و پرسپولیس تهران 1395/11/26 کمیته انضباطی سیدجلال حسینی
گروه شکایت:
برخورد زننده
شرح شکایت:
سید جلال حسینی بازیکن تیم پرسپولیس به دلیل درگیری با بازیکن مقابل به استناد ماده 65 و بند 5ماده 66 آیین نامه اتنضباطی به یک(1) جلسه محرومیت و 50میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.رای صادره قطعی است.
استقلال تهران و پرسپولیس تهران 1395/11/26 کمیته انضباطی محمد خرمگاه
گروه شکایت:
اعتراض به داور با گفتار ناپسند
شرح شکایت:
محمد خرمگاه مربی تیم استقلال تهران به دلیل اهانت  و رفتار زننده به داور چهارم به استناد بندهایی 4 و 5 ماده 66 و ماده 60 آیین نامه انضباطی و با توجه به سوابق قبلی  به سه جلسه محرومیت و پرداخت مبلغ 40میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
رای صادره قطعی است.
استقلال تهران و پرسپولیس تهران 1395/11/26 کمیته انضباطی پرسپولیس تهران
گروه شکایت:
تخلف تماشاگران
شرح شکایت:
تیم پرسپولیس به دلیل فحاشی و پرتاب اشیا و ترقه توسط تماشاگران به استناد ماده 79 آیین نامه انضباطی به 70میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
استقلال و پرسپولیس 1395/11/26 کمیته انضباطی مهدی طارمی و محسن مسلمان
گروه شکایت:
رفتار غیر ورزشی
شرح شکایت:
مهدی طارمی و محسن مسلمان به دلیل درگیری با یکدیگر پس از پایان مسابقه به استناد مواد 58و65 آیین نامه انضباطی به توبیخ کتبی و  پرداخت 50میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شدند.
استقلالا و پرسپولیس 1395/11/25 کمیته انضباطی استقلال تهران
گروه شکایت:
تخلف تماشاگران
شرح شکایت:
تیم استقلال به دلیل تخلف تماشاگران مبنی بر فحاشی و پرتاب اشیا و ترقه منجر به مصدوم شدن بازیکن پرسپولیس و به استناد ماده 79 آیین نامه انضباطی به پرداخت مبلغ 100 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
نفت تهران و استقلال تهران 1395/11/16 کمینه انضباطی فدراسیون استقلال تهران
گروه شکایت:
تخلف تماشاگران
شرح شکایت:
تیم استقلال تهران به دلیل فحاشی تماشاگران به تیم حریف به استناد بند 3ماده79 آیین نامه انضباطی به ده میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
پرسپولیس و گسترش فولاد تبریز 1395/11/09 کمیته انضباطی سیدجلال حسینی
گروه شکایت:
تحریک تماشاگران
شرح شکایت:
سید جلال حسینی بازیکن شماره 4 تیم پرسپولیس به دلیل تحریک تماشاگران بعد از دریافت کارت زرد دوم در دقیقه 63 بازی تذکر کتبی گرفت.
صنعت نفت آبادان و استقلال تهرات 1395/11/06 کمیته انضباطی نفت آبادان
گروه شکایت:
تخلف تماشاگران
شرح شکایت:
تیم صنعت نفت آبادان به دلیل پرتاب نارنجک ،ترقه ،آب،سکه و اشیا متفرقه بصورت مستمردرطول مسابقه به داخل زمین و استعمال الفاظ رکیک به دروازه بان خود وبا توجه به سوابق موجود در هفته های 4،11،13،14،15و16 لیگ برتر به یک جلسه بازی بدون تماشاگر و 200 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
فولاد خوزستان و پرسپولیس 1395/11/05 پرسپولیس تهران
گروه شکایت:
تخلف تماشاگران
شرح شکایت:
تیم پرسپولیس به دلیل پرتاب ترقه توسط تماشاگران در دقایق 3و53و55 به استناد بند 1 ماده79 آیین نامه انضباطی و با توجه به سوابق موجود در هفته های 4و6و11و16به 100 میلیون ريال جریمه نقدی محکوم شد.