گزارش تصویری از اردوی انتخابی تیم زیر ۱۶سال
عکس از : سهیل سعادتمند