دپارتمان روابط عمومی فدراسیون فوتبال

ریاست دپارتمان روابط عمومی فدراسیون فوتبال بر عهده امیر مهدی علوی می باشد.