گزارش تصویری از مسابقه جوانان ایران و آرژانتین

عکس:سهیل سعادتمندی