گزارش تصويرى از مسابقه تيم اميد برابر نفت مسجد سليمان