ادامه تمرينات تيم اميد در مركز ملى فوتبال

به گزارش سايت رسمى فدراسيون فوتبال تمرينات تيم اميد روز شنبه در دو نوبت صبح و بعد از ظهر دنبال مى شود.تمرين نوبت صبح به برنامه هاى بدنسازى در مجموعه پك اختصاص دارد و تمرين عصر از ساعت ١٩ در زمين چمن آغاز مى شود.نمايندگان رسانه هاى گروهى مى توانند در تمرين عصر به مدت ٢٠ دقيقه حضور يابند.