گزارش تصویری از نخستین تمرین تیم جوانان

عکس:سهیل سعادتمندی