گزارش تصويرى از پيروزى جوانان برابر شهداى كيوج

عكس:اكبر داداش زاده