گزارش تصويرى از پيروزى قاطع ملى پوشان برابر يمن

 

عكس:نعيم احمدى