سانچز:اين تيم يكى از مدعيان صعود است
تيم ايران سازمان يافته و قدرتمند بود

به گزارش سايت رسمى فدراسيون فوتبال فليكس سانچز در پايان مسابقه امشب برابر تيم اميد ايران گفت:ما به دنبالانجام يك بازى قوى در سطح مناسب برابر حريفى قدرتمند بوديم و همانطور كه انتظار داشتيم ايران چنين شرايطى داشت. آنها با قدرت و سازمان يافته بازى مى كردند و در دقايقى از بازى فشار زيادى به ما وارد كردند. بايد بگويم از انجام اينبازى رضايت كامل داشتيم و به اهداف خودمان رسيديم.

سرمربى قطر در پايان گفت:تيم ايران در گروه ما حضور ندارد و به همين دليل از هر نظر حريف بسيار خوب و شايسته اىبراى اين بازى بود. هدف ما شناسايى عملكرد نفرات در يك بازى درگيرانه و محكم بود كه به آن رسيديم.