تمرين پرفشار تيم اميد در زمين شماره ٢

به گزارش سايت رسمى فدراسيون فوتبال به استثناى بازيكنان دو باشگاه صنعت نفت و ماشين سازى كه امشب به اردوى تيم اميد ملحق خواهند شد ساير نفرات دعوت شده امروز در تمرين تيم المپيك حضور يافتند.

اميد نورافكن، على شجاعى و مهران درخشان مهر  به دليل مصدوميت به صورت اختصاصى در اختيار پزشك تيم بودند.

ساير نفرات تمرين پرفشار و متنوعى را برگزار كردند كه به مرور برنامه هاى تاكتيكى، حركات تركيبى، مرور  ضربات ايستگاهى و تغيير منطقه بازى اختصاص داشت. 

تمرينات شاگردان حميد استيلى روز دوشنبه در دو نوبت صبح و بعد از ظهر دنبال مى شود.