دهقانى:براى موفقيت همه چيز فراهم بود
نتوانستيم خواسته هاى كادر فنى را در زمين اجرا كنيم

به گزارش سايت رسمى فدراسيون فوتبال رضا دهقانى با بيان اين موضوع اظهار داشت:ما تمام وجود در اين دو بازى تلاش خودمان را كرديم و قطعا هيچ كدام از بچه ها كم كارى نكردند اما در دقايقى از بازى  تمركز خودمان را از دست داديم و نتوانستيم خواسته هاى كادر فنى را در زمين اجرا كنيم. ديدين زمانى كه شكل تيمى و انسجام داشتيم ازبكستان و كره نمى توانستند به دروازه ما نزديك شوند اما چند دقيقه بى نظم شديم و همين براى دريافت گل كافى بود چون مقابل تيم حرفه اى و قدرتمندى بازى كرديم.با اين وجود نيمه دوم كره اى ها در زمين خودشان حبس بودند و ما فشار زيادى روى دروازه آنها وارد كرديم. بچه ها با جان و دل تلاش كردند اما بدشانس بوديم.

هافبك تيم اميد همچنين گفت:منصفانه بايد بگوييم كه همه چيز براى ما فراهم بود. كادر فنى و آقاى استيلى در اين مدت براى تيم همه كار كردند. اردوها، بهترين امكانات، شرايط تغذيه مناسب و همه چيز فراهم بود. حتى حريفان را به خوبى آناليز كرديم و مى دانستيم چه برنامه اى براى ضربه زدن به ما دارند اما متاسفانه دچار اشتباه شديم و اميدوارم بتوانيم در بازى آخر اين نتيجه را جبران كنيم.