انتشار کتاب تجمیعی قوانین و مقررات فیفا

به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال،فیفا مجموعه ای از قوانین و مقررات خود را که در بردارنده مهمترین مقررات و بخشنامه های آن است به صورت یکجا و تجمیعی منتشر کرد.
سرفصل هایی نظیر: مقررات انضباطی ، اخلاقی ، همکاری با واسطه ها ، مبارزه با دوپینگ ، صدور مجوز حرفه ای ، ایمنی و امنیت استادیوم ها و همچنین اساسنامه نمونه مصوب سال 2005 از جمله مقررات گردآوری شده در این مجموعه است .