پیام ویدیویی سرمربی تیم ملی

به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال، پیام ویدیویی سرمربی تیم ملی از اینجا قابل مشاهده است.