ایراندوست: نگاه برابر و حمایتگرانه از بانوان باعث موفقیت شد
عزیزی خادم: افتخار بزرگی برای اولین بار در فوتبال بانوان ایران رقم خورد

ایراندوست: نگاه برابر و حمایتگرانه از بانوان باعث موفقیت شد

رئیس فدراسیون در تماس تلفنی با سرمربی تیم ملی فوتبال بانوان گفت: تیم ملی فوتبال بانوان برای اولین بار افتخار بزرگی رادر فوتبال بانوان ایران رقم زد.
2