بیانیه قاطع کمیته اخلاق
برخورد قانونی مطابق مقررات در مقابل هرگونه تخلف؛

بیانیه قاطع کمیته اخلاق

کمیته اخلاق در راستای ایجاد نظم و آرامش فوتبال بیانیه ای صادر کرد.
2