هیات مذهبی جامعه اسلامی فوتبال برگزار شد
با حضور رئیس فدراسیون فوتبال

هیات مذهبی جامعه اسلامی فوتبال برگزار شد

همزمان با شهادت ششمین امام شیعیان حضرت امام جعفر صادق(ع) هیات مذهبی جامعه اسلامی فوتبال با حضور رئیس فدراسیون فوتبال و معاون وزیر ورزش برگزار شد.
3