محمدرضا اکبریان

تاريخ تولد : 1357/01/15
تعداد بازیهای قضاوت کرده : 103
دفعات استفاده از کارت زرد : 481
دفعات استفاده از کارت قرمز : 24
تعداد بازیهای قضاوت کرده این فصل: 11 جزئیات
دفعات استفاده از کارت زرد در این فصل: 27
دفعات استفاده از کارت قرمز در این فصل: 4
تعداد قضاوت بین المللی : 0
سوابق:
محمدرضا اکبریان از سال 1385 در حال قضاوت در ليگ برتر بوده و آخرين درجه داوری اش ملی (1380) است.