• یاسین پیشرو 2 - 2 فرش آرای مشهد 1395/05/07
  • مقاومت البرز 1 - 3 گیتی پسند (ف) 1395/05/07
  • دبیری تبریز 2 - 1 مس سونگون(ف) 1395/05/07
  • ارژن فارس 4 - 2 تاسیسات 1395/05/08
  • طرح و توسعه الوند 1 - 2 آذرخش 1395/06/04
  • شهروند ساری 3 - 4 ملی حفاری (ف) 1395/05/07
  • شهرداری ساوه 5 - 0 دانشگاه آزاد 1395/06/04
  • مس سونگون(ف) 3 - 1 طرح و توسعه الوند 1395/07/13
  • مقاومت البرز 1 - 2 یاسین پیشرو 1395/05/15
  • دانشگاه آزاد 3 - 4 فرش آرای مشهد 1395/05/15
  • گیتی پسند (ف) 1 - 0 شهروند ساری 1395/05/15
  • آذرخش 1 - 3 شهرداری ساوه 1395/05/15
  • ملی حفاری (ف) 6 - 3 ارژن فارس 1395/05/15
  • تاسیسات 2 - 1 دبیری تبریز 1395/05/15
  • یاسین پیشرو 2 - 1 دانشگاه آزاد 1395/05/21
  • شهرداری ساوه 1 - 1 مس سونگون(ف) 1395/05/21
  • دبیری تبریز 4 - 1 ملی حفاری (ف) 1395/05/21
  • شهروند ساری 4 - 3 مقاومت البرز 1395/05/21
  • ارژن فارس 2 - 4 گیتی پسند (ف) 1395/05/21
  • فرش آرای مشهد 5 - 2 آذرخش 1395/05/21
  • طرح و توسعه الوند 3 - 4 تاسیسات 1395/07/18
  • شهروند ساری 2 - 3 یاسین پیشرو 1395/05/26
  • مقاومت البرز 3 - 1 ارژن فارس 1395/05/25
  • مس سونگون(ف) 2 - 2 فرش آرای مشهد 1395/05/25
  • گیتی پسند (ف) 6 - 3 دبیری تبریز 1395/05/25
  • تاسیسات 5 - 3 شهرداری ساوه 1395/05/25
  • ملی حفاری (ف) 4 - 0 طرح و توسعه الوند 1395/05/25
  • آذرخش 1 - 1 دانشگاه آزاد 1395/05/26
  • یاسین پیشرو 5 - 1 آذرخش 1395/07/25
  • ارژن فارس 4 - 4 شهروند ساری 1395/07/25
  • دانشگاه آزاد 0 - 1 مس سونگون(ف) 1395/07/25
  • دبیری تبریز 4 - 0 مقاومت البرز 1395/07/25
  • فرش آرای مشهد 0 - 1 تاسیسات 1395/07/25
  • طرح و توسعه الوند 2 - 7 گیتی پسند (ف) 1395/07/25
  • شهرداری ساوه 3 - 3 ملی حفاری (ف) 1395/07/25
  • ارژن فارس 3 - 4 یاسین پیشرو 1395/07/30
  • مس سونگون(ف) 2 - 0 آذرخش 1395/07/30
  • شهروند ساری 4 - 4 دبیری تبریز 1395/07/30
  • تاسیسات 2 - 3 دانشگاه آزاد 1395/07/30
  • مقاومت البرز 1 - 2 طرح و توسعه الوند 1395/07/30
  • گیتی پسند (ف) 6 - 3 شهرداری ساوه 1395/07/30
  • ملی حفاری (ف) 3 - 2 فرش آرای مشهد 1395/07/30
  • یاسین پیشرو 2 - 5 مس سونگون(ف) 1395/08/06
  • دبیری تبریز 6 - 4 ارژن فارس 1395/08/06
  • آذرخش 1 - 8 تاسیسات 1395/08/06
  • طرح و توسعه الوند 3 - 5 شهروند ساری 1395/08/06
  • دانشگاه آزاد 2 - 4 ملی حفاری (ف) 1395/08/06
  • شهرداری ساوه 1 - 1 مقاومت البرز 1395/08/06
  • فرش آرای مشهد 1 - 3 گیتی پسند (ف) 1395/08/06
  • دبیری تبریز 7 - 2 یاسین پیشرو 1395/08/12
  • تاسیسات 0 - 2 مس سونگون(ف) 1395/08/12
  • ارژن فارس 7 - 1 طرح و توسعه الوند 1395/08/12
  • ملی حفاری (ف) 6 - 2 آذرخش 1395/08/12
  • شهروند ساری 4 - 4 شهرداری ساوه 1395/08/12
  • گیتی پسند (ف) 7 - 5 دانشگاه آزاد 1395/08/12
  • مقاومت البرز 3 - 3 فرش آرای مشهد 1395/08/12
  • یاسین پیشرو 0 - 1 تاسیسات 1395/08/18
  • طرح و توسعه الوند 2 - 3 دبیری تبریز 1395/08/18
  • مس سونگون(ف) 5 - 2 ملی حفاری (ف) 1395/08/18
  • شهرداری ساوه 4 - 4 ارژن فارس 1395/08/18
  • آذرخش 1 - 3 گیتی پسند (ف) 1395/08/18
  • فرش آرای مشهد 6 - 2 شهروند ساری 1395/08/18
  • دانشگاه آزاد 2 - 3 مقاومت البرز 1395/08/18
  • طرح و توسعه الوند 2 - 3 یاسین پیشرو 1395/08/23
  • ملی حفاری (ف) 1 - 2 تاسیسات 1395/08/23
  • دبیری تبریز 7 - 2 شهرداری ساوه 1395/08/23
  • گیتی پسند (ف) 3 - 1 مس سونگون(ف) 1395/08/23
  • ارژن فارس 3 - 0 فرش آرای مشهد 1395/08/23
  • مقاومت البرز 3 - 0 آذرخش 1395/08/23
  • شهروند ساری 8 - 6 دانشگاه آزاد 1395/08/23
  • یاسین پیشرو 0 - 4 ملی حفاری (ف) 1395/08/28
  • شهرداری ساوه 6 - 0 طرح و توسعه الوند 1395/08/28
  • تاسیسات 1 - 1 گیتی پسند (ف) 1395/08/28
  • فرش آرای مشهد 2 - 2 دبیری تبریز 1395/08/28
  • مس سونگون(ف) 2 - 1 مقاومت البرز 1395/08/28
  • دانشگاه آزاد 1 - 4 ارژن فارس 1395/08/28
  • آذرخش 4 - 5 شهروند ساری 1395/08/28
  • شهرداری ساوه 0 - 0 یاسین پیشرو 1395/09/05
  • گیتی پسند (ف) 6 - 6 ملی حفاری (ف) 1395/09/05
  • طرح و توسعه الوند 2 - 1 فرش آرای مشهد 1395/09/05
  • مقاومت البرز 1 - 1 تاسیسات 1395/09/05
  • دبیری تبریز 2 - 1 دانشگاه آزاد 1395/09/05
  • شهروند ساری 2 - 3 مس سونگون(ف) 1395/09/05
  • ارژن فارس 2 - 1 آذرخش 1395/09/05
  • مس سونگون(ف) 2 - 1 ارژن فارس 1395/09/11
  • دانشگاه آزاد 2 - 4 طرح و توسعه الوند 1395/09/12
  • یاسین پیشرو 2 - 6 گیتی پسند (ف) 1395/09/12
  • ملی حفاری (ف) 6 - 1 مقاومت البرز 1395/09/12
  • تاسیسات 2 - 1 شهروند ساری 1395/09/12
  • آذرخش 3 - 4 دبیری تبریز 1395/09/12
  • فرش آرای مشهد 1 - 2 شهرداری ساوه 1395/09/12
  • فرش آرای مشهد 2 - 1 یاسین پیشرو 1395/10/02
  • گیتی پسند (ف) 3 - 3 مقاومت البرز 1395/10/02
  • دانشگاه آزاد 4 - 5 شهرداری ساوه 1395/10/02
  • ملی حفاری (ف) 2 - 2 شهروند ساری 1395/10/02
  • آذرخش 4 - 1 طرح و توسعه الوند 1395/10/02
  • مس سونگون(ف) 3 - 0 دبیری تبریز 1395/10/02
  • تاسیسات 8 - 3 ارژن فارس 1395/10/02
  • یاسین پیشرو 3 - -2 مقاومت البرز 1395/10/09
  • فرش آرای مشهد 4 - 2 دانشگاه آزاد 1395/10/09
  • شهروند ساری 2 - 8 گیتی پسند (ف) 1395/10/09
  • شهرداری ساوه 1 - 0 آذرخش 1395/10/09
  • ارژن فارس 4 - 3 ملی حفاری (ف) 1395/10/09
  • طرح و توسعه الوند 4 - 4 مس سونگون(ف) 1395/10/09
  • دبیری تبریز 4 - 3 تاسیسات 1395/10/09
  • دانشگاه آزاد 3 - 5 یاسین پیشرو 1395/10/15
  • مقاومت البرز 1 - 1 شهروند ساری 1395/10/15
  • آذرخش 1 - 1 فرش آرای مشهد 1395/10/15
  • گیتی پسند (ف) 6 - 3 ارژن فارس 1395/10/15
  • مس سونگون(ف) 5 - 1 شهرداری ساوه 1395/10/15
  • ملی حفاری (ف) 1 - 1 دبیری تبریز 1395/10/15
  • تاسیسات 5 - 3 طرح و توسعه الوند 1395/10/15
  • گیتی پسند (ف) 5 - 2 فرش آرای مشهد 1395/11/07
  • یاسین پیشرو 1 - 2 شهروند ساری 1395/10/21
  • دانشگاه آزاد 3 - 4 آذرخش 1395/10/21
  • ارژن فارس 5 - 1 مقاومت البرز 1395/10/21
  • فرش آرای مشهد 1 - 1 مس سونگون(ف) 1395/10/21
  • دبیری تبریز 7 - 4 گیتی پسند (ف) 1395/10/21
  • شهرداری ساوه 3 - 2 تاسیسات 1395/10/21
  • طرح و توسعه الوند 2 - 4 ملی حفاری (ف) 1395/10/21
  • آذرخش 1 - 0 یاسین پیشرو 1395/10/27
  • شهروند ساری 9 - 6 ارژن فارس 1395/10/27
  • مس سونگون(ف) 6 - 3 دانشگاه آزاد 1395/10/27
  • مقاومت البرز 1 - 4 دبیری تبریز 1395/10/27
  • تاسیسات 4 - 1 فرش آرای مشهد 1395/10/27
  • گیتی پسند (ف) 7 - 2 طرح و توسعه الوند 1395/10/27
  • ملی حفاری (ف) 4 - 1 شهرداری ساوه 1395/10/27
  • یاسین پیشرو 4 - 3 ارژن فارس 1395/11/03
  • آذرخش 1 - 3 مس سونگون(ف) 1395/10/27
  • دبیری تبریز 5 - 0 شهروند ساری 1395/10/27
  • دانشگاه آزاد 3 - 4 تاسیسات 1395/10/27
  • طرح و توسعه الوند 1 - 2 مقاومت البرز 1395/10/27
  • فرش آرای مشهد 2 - 1 ملی حفاری (ف) 1395/10/27
  • شهرداری ساوه 2 - 4 گیتی پسند (ف) 1395/10/27
  • مس سونگون(ف) 1 - 3 یاسین پیشرو 1395/11/07
  • ارژن فارس 0 - 4 دبیری تبریز 1395/11/07
  • تاسیسات 3 - 2 آذرخش 1395/11/07
  • شهروند ساری 7 - 1 طرح و توسعه الوند 1395/11/07
  • ملی حفاری (ف) 11 - 0 دانشگاه آزاد 1395/11/07
  • مقاومت البرز 3 - 6 شهرداری ساوه 1395/11/07
  • گیتی پسند (ف) 5 - 2 فرش آرای مشهد 1395/11/07
  • آذرخش 1 - 3 ملی حفاری (ف) 1395/11/14
  • مس سونگون(ف) 3 - 2 تاسیسات 1395/11/15
  • طرح و توسعه الوند 1 - 5 ارژن فارس 1395/11/15
  • یاسین پیشرو 2 - 4 دبیری تبریز 1395/11/15
  • شهرداری ساوه 9 - 3 شهروند ساری 1395/11/15
  • دانشگاه آزاد 3 - 3 گیتی پسند (ف) 1395/11/15
  • فرش آرای مشهد 6 - 3 مقاومت البرز 1395/11/15
  • تاسیسات 3 - 3 یاسین پیشرو 1395/11/21
  • دبیری تبریز -1 - -1 طرح و توسعه الوند 1395/11/21
  • ملی حفاری (ف) 4 - 2 مس سونگون(ف) 1395/11/21
  • ارژن فارس 1 - 4 شهرداری ساوه 1395/11/21
  • گیتی پسند (ف) 3 - 1 آذرخش 1395/11/21
  • شهروند ساری 7 - 4 فرش آرای مشهد 1395/11/21
  • مقاومت البرز 2 - 1 دانشگاه آزاد 1395/11/21
  • یاسین پیشرو 3 - 0 طرح و توسعه الوند 1395/11/28
  • تاسیسات 3 - 5 ملی حفاری (ف) 1395/11/28
  • شهرداری ساوه 4 - 1 دبیری تبریز 1395/11/28
  • مس سونگون(ف) 4 - 2 گیتی پسند (ف) 1395/11/28
  • فرش آرای مشهد 3 - 2 ارژن فارس 1395/11/28
  • آذرخش 3 - 3 مقاومت البرز 1395/11/28
  • دانشگاه آزاد 2 - 0 شهروند ساری 1395/11/28
  • ملی حفاری (ف) 4 - 3 یاسین پیشرو 1395/12/08
  • طرح و توسعه الوند 4 - 4 شهرداری ساوه 1395/12/08
  • گیتی پسند (ف) 3 - 1 تاسیسات 1395/12/08
  • دبیری تبریز 3 - 2 فرش آرای مشهد 1395/12/08
  • مقاومت البرز 0 - 0 مس سونگون(ف) 1395/12/08
  • ارژن فارس 2 - 1 دانشگاه آزاد 1395/12/08
  • شهروند ساری 3 - 2 آذرخش 1395/12/08
  • یاسین پیشرو 0 - 0 شهرداری ساوه 1395/12/13
  • ملی حفاری (ف) 3 - 2 گیتی پسند (ف) 1395/12/13
  • فرش آرای مشهد 3 - 2 طرح و توسعه الوند 1395/12/13
  • تاسیسات 4 - 0 مقاومت البرز 1395/12/13
  • دانشگاه آزاد 1 - 2 دبیری تبریز 1395/12/13
  • مس سونگون(ف) 3 - 2 شهروند ساری 1395/12/13
  • آذرخش 2 - 3 ارژن فارس 1395/12/13

آمار باشگاه ها تا هفته 25

نام تیم کارت زرد کارت قرمز برد باخت گل زده گل خورده تعداد بازی
آذرخش 232418417525
ارژن فارس 3011013798425
تاسیسات 364148735425
دانشگاه آزاد 425221539525
دبیری تبریز 290174835025
شهرداری ساوه 211116776425
شهروند ساری 322911829125
طرح و توسعه الوند 290319439525
فرش آرای مشهد 361911626726
گیتی پسند (ف) 1931931116326
مس سونگون(ف) 332164654025
مقاومت البرز 322513396825
ملی حفاری (ف) 283165955625
یاسین پیشرو 3721110555625