• سیاه جامگان 2 - 1 ذوب آهن اصفهان 1395/05/04
  • صبای قم 0 - 0 نفت آبادان 1395/05/04
  • استقلال تهران 1 - 1 نفت تهران 1395/05/04
  • تراکتورسازی تبریز 2 - 2 استقلال خوزستان 1395/05/04
  • سایپای کرج 0 - 1 پرسپولیس تهران 1395/05/05
  • گسترش فولاد 0 - 0 پیکان تهران 1395/05/05
  • فولاد خوزستان 1 - 2 ماشین سازی تبریز 1395/05/05
  • سپاهان اصفهان 0 - 1 پدیده مشهد 1395/05/05
  • استقلال خوزستان 2 - 1 استقلال تهران 1395/05/10
  • ذوب آهن اصفهان 1 - 1 سایپای کرج 1395/05/10
  • پیکان تهران 1 - 1 صبای قم 1395/05/10
  • پدیده مشهد 1 - 1 سیاه جامگان 1395/05/10
  • نفت تهران 0 - 1 سپاهان اصفهان 1395/05/11
  • ماشین سازی تبریز 0 - 0 گسترش فولاد 1395/05/11
  • نفت آبادان 0 - 0 تراکتورسازی تبریز 1395/05/11
  • پرسپولیس تهران 1 - 1 فولاد خوزستان 1395/05/11
  • فولاد خوزستان 0 - 2 ذوب آهن اصفهان 1395/05/15
  • سیاه جامگان 0 - 2 سایپای کرج 1395/05/15
  • سپاهان اصفهان 3 - 1 استقلال خوزستان 1395/05/16
  • استقلال تهران 1 - 2 نفت آبادان 1395/05/15
  • نفت تهران 3 - 0 پدیده مشهد 1395/05/16
  • گسترش فولاد 0 - 1 پرسپولیس تهران 1395/05/16
  • صبای قم 1 - 1 ماشین سازی تبریز 1395/05/16
  • تراکتورسازی تبریز 3 - 1 پیکان تهران 1395/05/17
  • پیکان تهران 1 - 1 استقلال تهران 1395/05/21
  • ذوب آهن اصفهان 1 - 1 گسترش فولاد 1395/05/21
  • استقلال خوزستان 2 - 2 نفت تهران 1395/05/21
  • ماشین سازی تبریز 0 - 2 تراکتورسازی تبریز 1395/05/21
  • سایپای کرج 1 - 1 پدیده مشهد 1395/05/21
  • نفت آبادان 1 - 0 سپاهان اصفهان 1395/05/21
  • پرسپولیس تهران 1 - 0 صبای قم 1395/05/21
  • سیاه جامگان 1 - 1 فولاد خوزستان 1395/05/22
  • نفت تهران 2 - 1 نفت آبادان 1395/06/19
  • گسترش فولاد 0 - 1 سیاه جامگان 1395/06/19
  • پدیده مشهد 0 - 0 استقلال خوزستان 1395/06/20
  • صبای قم 1 - 1 ذوب آهن اصفهان 1395/06/20
  • تراکتورسازی تبریز 0 - 0 پرسپولیس تهران 1395/06/20
  • فولاد خوزستان 2 - 2 سایپای کرج 1395/06/20
  • سپاهان اصفهان 1 - 1 پیکان تهران 1395/06/20
  • استقلال تهران 1 - 1 ماشین سازی تبریز 1395/06/21
  • سیاه جامگان 2 - 2 صبای قم 1395/06/25
  • ذوب آهن اصفهان 1 - 2 تراکتورسازی تبریز 1395/06/25
  • نفت آبادان 1 - 1 استقلال خوزستان 1395/06/25
  • ماشین سازی تبریز 0 - 1 سپاهان اصفهان 1395/06/25
  • پیکان تهران 0 - 0 نفت تهران 1395/06/25
  • سایپای کرج 1 - 1 گسترش فولاد 1395/06/25
  • فولاد خوزستان 1 - 0 پدیده مشهد 1395/06/26
  • پرسپولیس تهران 0 - 0 استقلال تهران 1395/06/26
  • استقلال تهران 2 - 1 ذوب آهن اصفهان 1395/06/30
  • تراکتورسازی تبریز 3 - 0 سیاه جامگان 1395/06/30
  • استقلال خوزستان 2 - 3 پیکان تهران 1395/06/30
  • صبای قم 1 - 0 سایپای کرج 1395/06/30
  • سپاهان اصفهان 1 - 3 پرسپولیس تهران 1395/06/31
  • گسترش فولاد 0 - 0 فولاد خوزستان 1395/06/31
  • نفت تهران 2 - 1 ماشین سازی تبریز 1395/06/31
  • پدیده مشهد 3 - 3 نفت آبادان 1395/06/31
  • فولاد خوزستان 2 - 0 صبای قم 1395/07/23
  • پیکان تهران 3 - 2 نفت آبادان 1395/07/23
  • ماشین سازی تبریز 1 - 3 استقلال خوزستان 1395/07/24
  • سایپای کرج 0 - 0 تراکتورسازی تبریز 1395/07/24
  • ذوب آهن اصفهان 2 - 0 سپاهان اصفهان 1395/07/24
  • پرسپولیس تهران 3 - 0 نفت تهران 1395/07/24
  • سیاه جامگان 0 - 1 استقلال تهران 1395/07/24
  • گسترش فولاد 3 - 0 پدیده مشهد 1395/07/25
  • تراکتورسازی تبریز 2 - 2 فولاد خوزستان 1395/07/29
  • نفت تهران 2 - 1 ذوب آهن اصفهان 1395/07/29
  • استقلال خوزستان 1 - 1 پرسپولیس تهران 1395/07/29
  • نفت آبادان 2 - 1 ماشین سازی تبریز 1395/07/30
  • صبای قم 0 - 0 گسترش فولاد 1395/07/30
  • پدیده مشهد 0 - 0 پیکان تهران 1395/07/30
  • سپاهان اصفهان 2 - 1 سیاه جامگان 1395/07/30
  • استقلال تهران 2 - 0 سایپای کرج 1395/07/30
  • فولاد خوزستان 1 - 1 استقلال تهران 1395/08/06
  • ماشین سازی تبریز 1 - 4 پیکان تهران 1395/08/06
  • سایپای کرج 1 - 1 سپاهان اصفهان 1395/08/06
  • صبای قم 2 - 3 پدیده مشهد 1395/08/06
  • گسترش فولاد 0 - 2 تراکتورسازی تبریز 1395/08/06
  • ذوب آهن اصفهان 2 - 0 استقلال خوزستان 1395/08/07
  • سیاه جامگان 2 - 2 نفت تهران 1395/08/07
  • پرسپولیس تهران 1 - 0 نفت آبادان 1395/08/07
  • پیکان تهران 0 - 0 پرسپولیس تهران 1395/09/04
  • سپاهان اصفهان 1 - 1 فولاد خوزستان 1395/09/04
  • نفت تهران 2 - 0 سایپای کرج 1395/09/04
  • استقلال خوزستان 0 - 0 سیاه جامگان 1395/09/04
  • پدیده مشهد 0 - 0 ماشین سازی تبریز 1395/09/05
  • نفت آبادان 0 - 3 ذوب آهن اصفهان 1395/09/05
  • تراکتورسازی تبریز 2 - 1 صبای قم 1395/09/05
  • استقلال تهران 2 - 2 گسترش فولاد 1395/09/05
  • صبای قم 0 - 2 استقلال تهران 1395/09/11
  • گسترش فولاد 2 - 1 سپاهان اصفهان 1395/09/11
  • سایپای کرج 0 - 2 استقلال خوزستان 1395/09/11
  • فولاد خوزستان 4 - 2 نفت تهران 1395/09/11
  • تراکتورسازی تبریز 1 - 1 پدیده مشهد 1395/09/12
  • سیاه جامگان 0 - 1 نفت آبادان 1395/09/12
  • ذوب آهن اصفهان 3 - 0 پیکان تهران 1395/09/12
  • پرسپولیس تهران 1 - 0 ماشین سازی تبریز 1395/09/12
  • نفت تهران 1 - 1 گسترش فولاد 1395/09/18
  • ماشین سازی تبریز 1 - 2 ذوب آهن اصفهان 1395/09/18
  • نفت آبادان 0 - 1 سایپای کرج 1395/09/18
  • پدیده مشهد 1 - 2 پرسپولیس تهران 1395/09/20
  • استقلال خوزستان 0 - 1 فولاد خوزستان 1395/09/19
  • سپاهان اصفهان 4 - 1 صبای قم 1395/09/19
  • پیکان تهران 1 - 0 سیاه جامگان 1395/09/19
  • استقلال تهران 1 - 2 تراکتورسازی تبریز 1395/09/19
  • استقلال تهران 1 - 0 پدیده مشهد 1395/09/25
  • سایپای کرج 0 - 1 پیکان تهران 1395/09/25
  • صبای قم 0 - 1 نفت تهران 1395/09/25
  • گسترش فولاد 2 - 1 استقلال خوزستان 1395/09/25
  • ذوب آهن اصفهان 1 - 0 پرسپولیس تهران 1395/09/26
  • تراکتورسازی تبریز 1 - 2 سپاهان اصفهان 1395/09/26
  • سیاه جامگان 1 - 0 ماشین سازی تبریز 1395/09/26
  • فولاد خوزستان 3 - 0 نفت آبادان 1395/09/26
  • پرسپولیس تهران 3 - 0 سیاه جامگان 1395/10/03
  • استقلال خوزستان 1 - 0 صبای قم 1395/10/03
  • پیکان تهران 2 - 1 فولاد خوزستان 1395/10/03
  • سپاهان اصفهان 1 - 1 استقلال تهران 1395/10/05
  • نفت تهران 0 - 2 تراکتورسازی تبریز 1395/10/05
  • نفت آبادان 0 - 1 گسترش فولاد 1395/10/06
  • پدیده مشهد 1 - 1 ذوب آهن اصفهان 1395/10/06
  • ماشین سازی تبریز 3 - 3 سایپای کرج 1395/10/19
  • نفت آبادان 2 - 1 صبای قم 1395/10/22
  • پیکان تهران 1 - 1 گسترش فولاد 1395/10/23
  • نفت تهران 0 - 1 استقلال تهران 1395/10/23
  • استقلال خوزستان 0 - 1 تراکتورسازی تبریز 1395/10/23
  • ماشین سازی تبریز 0 - 0 فولاد خوزستان 1395/10/24
  • پرسپولیس تهران 1 - 0 سایپای کرج 1395/10/24
  • پدیده مشهد 1 - 1 سپاهان اصفهان 1395/10/24
  • ذوب آهن اصفهان 1 - 0 سیاه جامگان 1395/10/24
  • صبای قم 1 - 0 پیکان تهران 1395/10/28
  • استقلال تهران 1 - 2 استقلال خوزستان 1395/10/28
  • تراکتورسازی تبریز 2 - 2 نفت آبادان 1395/10/28
  • سایپای کرج 0 - 0 ذوب آهن اصفهان 1395/10/29
  • سیاه جامگان 1 - 1 پدیده مشهد 1395/10/29
  • سپاهان اصفهان 2 - 1 نفت تهران 1395/10/29
  • فولاد خوزستان 0 - 3 پرسپولیس تهران 1395/10/29
  • گسترش فولاد 2 - 1 ماشین سازی تبریز 1395/10/29

آمار باشگاه ها تا هفته 17

نام تیم کارت زرد کارت قرمز برد باخت گل زده گل خورده تعداد بازی
استقلال تهران 21064201617
استقلال خوزستان 26156202117
پدیده مشهد 28225142117
پرسپولیس تهران 26211122517
پیکان تهران 23063191717
تراکتورسازی تبریز 34091271317
ذوب آهن اصفهان 26084241317
سایپای کرج 23027121917
سپاهان اصفهان 29175221917
سیاه جامگان 36438122217
صبای قم 34629122317
فولاد خوزستان 27154211917
گسترش فولاد 24353161317
ماشین سازی تبریز 355110132617
نفت آبادان 24057172317
نفت تهران 24166212217