• سیاه جامگان 2 - 1 ذوب آهن اصفهان 1395/05/04
  • صبای قم 0 - 0 نفت آبادان 1395/05/04
  • استقلال تهران 1 - 1 نفت تهران 1395/05/04
  • تراکتورسازی تبریز 2 - 2 استقلال خوزستان 1395/05/04
  • سایپای کرج 0 - 1 پرسپولیس تهران 1395/05/05
  • گسترش فولاد 0 - 0 پیکان تهران 1395/05/05
  • فولاد خوزستان 1 - 2 ماشین سازی تبریز 1395/05/05
  • سپاهان اصفهان 0 - 1 پدیده مشهد 1395/05/05
  • استقلال خوزستان 2 - 1 استقلال تهران 1395/05/10
  • ذوب آهن اصفهان 1 - 1 سایپای کرج 1395/05/10
  • پیکان تهران 1 - 1 صبای قم 1395/05/10
  • پدیده مشهد 1 - 1 سیاه جامگان 1395/05/10
  • نفت تهران 0 - 1 سپاهان اصفهان 1395/05/11
  • ماشین سازی تبریز 0 - 0 گسترش فولاد 1395/05/11
  • نفت آبادان 0 - 0 تراکتورسازی تبریز 1395/05/11
  • پرسپولیس تهران 1 - 1 فولاد خوزستان 1395/05/11
  • فولاد خوزستان 0 - 2 ذوب آهن اصفهان 1395/05/15
  • سیاه جامگان 0 - 2 سایپای کرج 1395/05/15
  • سپاهان اصفهان 3 - 1 استقلال خوزستان 1395/05/16
  • استقلال تهران 1 - 2 نفت آبادان 1395/05/15
  • نفت تهران 3 - 0 پدیده مشهد 1395/05/16
  • گسترش فولاد 0 - 1 پرسپولیس تهران 1395/05/16
  • صبای قم 1 - 1 ماشین سازی تبریز 1395/05/16
  • تراکتورسازی تبریز 3 - 1 پیکان تهران 1395/05/17
  • پیکان تهران 1 - 1 استقلال تهران 1395/05/21
  • ذوب آهن اصفهان 1 - 1 گسترش فولاد 1395/05/21
  • استقلال خوزستان 2 - 2 نفت تهران 1395/05/21
  • ماشین سازی تبریز 0 - 2 تراکتورسازی تبریز 1395/05/21
  • سایپای کرج 1 - 1 پدیده مشهد 1395/05/21
  • نفت آبادان 1 - 0 سپاهان اصفهان 1395/05/21
  • پرسپولیس تهران 1 - 0 صبای قم 1395/05/21
  • سیاه جامگان 1 - 1 فولاد خوزستان 1395/05/22
  • نفت تهران 2 - 1 نفت آبادان 1395/06/19
  • گسترش فولاد 0 - 1 سیاه جامگان 1395/06/19
  • پدیده مشهد 0 - 0 استقلال خوزستان 1395/06/20
  • صبای قم 1 - 1 ذوب آهن اصفهان 1395/06/20
  • تراکتورسازی تبریز 0 - 0 پرسپولیس تهران 1395/06/20
  • فولاد خوزستان 2 - 2 سایپای کرج 1395/06/20
  • سپاهان اصفهان 1 - 1 پیکان تهران 1395/06/20
  • استقلال تهران 1 - 1 ماشین سازی تبریز 1395/06/21
  • سیاه جامگان 2 - 2 صبای قم 1395/06/25
  • ذوب آهن اصفهان 1 - 2 تراکتورسازی تبریز 1395/06/25
  • نفت آبادان 1 - 1 استقلال خوزستان 1395/06/25
  • ماشین سازی تبریز 0 - 1 سپاهان اصفهان 1395/06/25
  • پیکان تهران 0 - 0 نفت تهران 1395/06/25
  • سایپای کرج 1 - 1 گسترش فولاد 1395/06/25
  • فولاد خوزستان 1 - 0 پدیده مشهد 1395/06/26
  • پرسپولیس تهران 0 - 0 استقلال تهران 1395/06/26
  • استقلال تهران 2 - 1 ذوب آهن اصفهان 1395/06/30
  • تراکتورسازی تبریز 3 - 0 سیاه جامگان 1395/06/30
  • استقلال خوزستان 2 - 3 پیکان تهران 1395/06/30
  • صبای قم 1 - 0 سایپای کرج 1395/06/30
  • سپاهان اصفهان 1 - 3 پرسپولیس تهران 1395/06/31
  • گسترش فولاد 0 - 0 فولاد خوزستان 1395/06/31
  • نفت تهران 2 - 1 ماشین سازی تبریز 1395/06/31
  • پدیده مشهد 3 - 3 نفت آبادان 1395/06/31
  • فولاد خوزستان 2 - 0 صبای قم 1395/07/23
  • پیکان تهران 3 - 2 نفت آبادان 1395/07/23
  • ماشین سازی تبریز 1 - 3 استقلال خوزستان 1395/07/24
  • سایپای کرج 0 - 0 تراکتورسازی تبریز 1395/07/24
  • ذوب آهن اصفهان 2 - 0 سپاهان اصفهان 1395/07/24
  • پرسپولیس تهران 3 - 0 نفت تهران 1395/07/24
  • سیاه جامگان 0 - 1 استقلال تهران 1395/07/24
  • گسترش فولاد 3 - 0 پدیده مشهد 1395/07/25
  • تراکتورسازی تبریز 2 - 2 فولاد خوزستان 1395/07/29
  • نفت تهران 2 - 1 ذوب آهن اصفهان 1395/07/29
  • استقلال خوزستان 1 - 1 پرسپولیس تهران 1395/07/29
  • نفت آبادان 2 - 1 ماشین سازی تبریز 1395/07/30
  • صبای قم 0 - 0 گسترش فولاد 1395/07/30
  • پدیده مشهد 0 - 0 پیکان تهران 1395/07/30
  • سپاهان اصفهان 2 - 1 سیاه جامگان 1395/07/30
  • استقلال تهران 2 - 0 سایپای کرج 1395/07/30
  • فولاد خوزستان 1 - 1 استقلال تهران 1395/08/06
  • ماشین سازی تبریز 1 - 4 پیکان تهران 1395/08/06
  • سایپای کرج 1 - 1 سپاهان اصفهان 1395/08/06
  • صبای قم 2 - 3 پدیده مشهد 1395/08/06
  • گسترش فولاد 0 - 2 تراکتورسازی تبریز 1395/08/06
  • ذوب آهن اصفهان 2 - 0 استقلال خوزستان 1395/08/07
  • سیاه جامگان 2 - 2 نفت تهران 1395/08/07
  • پرسپولیس تهران 1 - 0 نفت آبادان 1395/08/07
  • پیکان تهران 0 - 0 پرسپولیس تهران 1395/09/04
  • سپاهان اصفهان 1 - 1 فولاد خوزستان 1395/09/04
  • نفت تهران 2 - 0 سایپای کرج 1395/09/04
  • استقلال خوزستان 0 - 0 سیاه جامگان 1395/09/04
  • پدیده مشهد 0 - 0 ماشین سازی تبریز 1395/09/05
  • نفت آبادان 0 - 3 ذوب آهن اصفهان 1395/09/05
  • تراکتورسازی تبریز 2 - 1 صبای قم 1395/09/05
  • استقلال تهران 2 - 2 گسترش فولاد 1395/09/05
  • صبای قم 0 - 2 استقلال تهران 1395/09/11
  • گسترش فولاد 2 - 1 سپاهان اصفهان 1395/09/11
  • سایپای کرج 0 - 2 استقلال خوزستان 1395/09/11
  • فولاد خوزستان 4 - 2 نفت تهران 1395/09/11
  • تراکتورسازی تبریز 1 - 1 پدیده مشهد 1395/09/12
  • سیاه جامگان 0 - 1 نفت آبادان 1395/09/12
  • ذوب آهن اصفهان 3 - 0 پیکان تهران 1395/09/12
  • پرسپولیس تهران 1 - 0 ماشین سازی تبریز 1395/09/12
  • نفت تهران 1 - 1 گسترش فولاد 1395/09/18
  • ماشین سازی تبریز 1 - 2 ذوب آهن اصفهان 1395/09/18
  • نفت آبادان 0 - 1 سایپای کرج 1395/09/18
  • پدیده مشهد 1 - 2 پرسپولیس تهران 1395/09/20
  • استقلال خوزستان 0 - 1 فولاد خوزستان 1395/09/19
  • سپاهان اصفهان 4 - 1 صبای قم 1395/09/19
  • پیکان تهران 1 - 0 سیاه جامگان 1395/09/19
  • استقلال تهران 1 - 2 تراکتورسازی تبریز 1395/09/19
  • استقلال تهران 1 - 0 پدیده مشهد 1395/09/25
  • سایپای کرج 0 - 1 پیکان تهران 1395/09/25
  • صبای قم 0 - 1 نفت تهران 1395/09/25
  • گسترش فولاد 2 - 1 استقلال خوزستان 1395/09/25
  • ذوب آهن اصفهان 1 - 0 پرسپولیس تهران 1395/09/26
  • تراکتورسازی تبریز 1 - 2 سپاهان اصفهان 1395/09/26
  • سیاه جامگان 1 - 0 ماشین سازی تبریز 1395/09/26
  • فولاد خوزستان 3 - 0 نفت آبادان 1395/09/26
  • پرسپولیس تهران 3 - 0 سیاه جامگان 1395/10/03
  • استقلال خوزستان 1 - 0 صبای قم 1395/10/03
  • پیکان تهران 2 - 1 فولاد خوزستان 1395/10/03
  • سپاهان اصفهان 1 - 1 استقلال تهران 1395/10/05
  • نفت تهران 0 - 2 تراکتورسازی تبریز 1395/10/05
  • نفت آبادان 0 - 1 گسترش فولاد 1395/10/06
  • پدیده مشهد 1 - 1 ذوب آهن اصفهان 1395/10/06
  • ماشین سازی تبریز 3 - 3 سایپای کرج 1395/10/19
  • نفت آبادان 2 - 1 صبای قم 1395/10/22
  • پیکان تهران 1 - 1 گسترش فولاد 1395/10/23
  • نفت تهران 0 - 1 استقلال تهران 1395/10/23
  • استقلال خوزستان 0 - 1 تراکتورسازی تبریز 1395/10/23
  • ماشین سازی تبریز 0 - 0 فولاد خوزستان 1395/10/24
  • پرسپولیس تهران 1 - 0 سایپای کرج 1395/10/24
  • پدیده مشهد 1 - 1 سپاهان اصفهان 1395/10/24
  • ذوب آهن اصفهان 1 - 0 سیاه جامگان 1395/10/24
  • صبای قم 1 - 0 پیکان تهران 1395/10/28
  • استقلال تهران 1 - 2 استقلال خوزستان 1395/10/28
  • تراکتورسازی تبریز 2 - 2 نفت آبادان 1395/10/28
  • سایپای کرج 0 - 0 ذوب آهن اصفهان 1395/10/29
  • سیاه جامگان 1 - 1 پدیده مشهد 1395/10/29
  • سپاهان اصفهان 2 - 1 نفت تهران 1395/10/29
  • فولاد خوزستان 0 - 3 پرسپولیس تهران 1395/10/29
  • گسترش فولاد 2 - 1 ماشین سازی تبریز 1395/10/29
  • ماشین سازی تبریز 0 - 0 صبای قم 1395/11/03
  • پیکان تهران 0 - 1 تراکتورسازی تبریز 1395/11/03
  • نفت آبادان 0 - 3 استقلال تهران 1395/11/03
  • سایپای کرج 1 - 0 سیاه جامگان 1395/11/04
  • استقلال خوزستان 1 - 1 سپاهان اصفهان 1395/11/04
  • پدیده مشهد 0 - 0 نفت تهران 1395/11/04
  • پرسپولیس تهران 1 - 0 گسترش فولاد 1395/11/04
  • ذوب آهن اصفهان 1 - 0 فولاد خوزستان 1395/11/04
  • تراکتورسازی تبریز 0 - 0 ماشین سازی تبریز 1395/11/08
  • استقلال تهران 3 - 2 پیکان تهران 1395/11/08
  • گسترش فولاد 0 - 0 ذوب آهن اصفهان 1395/11/09
  • پدیده مشهد 0 - 1 سایپای کرج 1395/11/09
  • سپاهان اصفهان 0 - 0 نفت آبادان 1395/11/09
  • فولاد خوزستان 0 - 0 سیاه جامگان 1395/11/09
  • نفت تهران 1 - 1 استقلال خوزستان 1395/11/09
  • صبای قم 0 - 2 پرسپولیس تهران 1395/11/09
  • ماشین سازی تبریز 0 - 3 استقلال تهران 1395/11/13
  • پیکان تهران 3 - 2 سپاهان اصفهان 1395/11/14
  • استقلال خوزستان 2 - 1 پدیده مشهد 1395/11/14
  • ذوب آهن اصفهان 0 - 1 صبای قم 1395/11/14
  • سایپای کرج 1 - 0 فولاد خوزستان 1395/11/14
  • سیاه جامگان 1 - 1 گسترش فولاد 1395/11/15
  • نفت آبادان 0 - 0 نفت تهران 1395/11/15
  • پرسپولیس تهران 3 - 0 تراکتورسازی تبریز 1395/11/17
  • پدیده مشهد 0 - 1 فولاد خوزستان 1395/11/21
  • صبای قم 2 - 1 سیاه جامگان 1395/11/21
  • گسترش فولاد 2 - 1 سایپای کرج 1395/11/21
  • نفت تهران 2 - 1 پیکان تهران 1395/11/21
  • استقلال خوزستان 1 - 0 نفت آبادان 1395/11/21
  • سپاهان اصفهان 0 - 3 ماشین سازی تبریز 1395/11/21
  • تراکتورسازی تبریز 4 - 1 ذوب آهن اصفهان 1395/11/23
  • استقلال تهران 3 - 2 پرسپولیس تهران 1395/11/24
  • پیکان تهران 4 - 3 استقلال خوزستان 1395/11/26
  • ذوب آهن اصفهان 0 - 2 استقلال تهران 1395/11/28
  • پرسپولیس تهران 2 - 1 سپاهان اصفهان 1395/11/28
  • فولاد خوزستان 2 - 2 گسترش فولاد 1395/11/28
  • سایپای کرج 0 - 0 صبای قم 1395/11/29
  • سیاه جامگان 1 - 2 تراکتورسازی تبریز 1395/11/29
  • نفت آبادان 0 - 3 پدیده مشهد 1395/11/29
  • ماشین سازی تبریز 0 - 2 نفت تهران 1395/11/29
  • تراکتورسازی تبریز 0 - 0 سایپای کرج 1395/12/13
  • پدیده مشهد 3 - 2 گسترش فولاد 1395/12/13
  • صبای قم 0 - 0 فولاد خوزستان 1395/12/13
  • نفت آبادان 1 - 0 پیکان تهران 1395/12/13
  • استقلال خوزستان 1 - 0 ماشین سازی تبریز 1395/12/14
  • استقلال تهران 1 - 1 سیاه جامگان 1395/12/14
  • سپاهان اصفهان 2 - 1 ذوب آهن اصفهان 1395/12/15
  • نفت تهران 0 - 2 پرسپولیس تهران 1395/12/15
  • سایپای کرج 1 - 2 استقلال تهران 1395/12/18
  • ماشین سازی تبریز 1 - 0 نفت آبادان 1395/12/19
  • ذوب آهن اصفهان 1 - 1 نفت تهران 1395/12/19
  • پرسپولیس تهران 1 - 0 استقلال خوزستان 1395/12/19
  • فولاد خوزستان 0 - 0 تراکتورسازی تبریز 1395/12/20
  • گسترش فولاد 0 - 0 صبای قم 1395/12/20
  • پیکان تهران 0 - 2 پدیده مشهد 1395/12/20
  • سیاه جامگان 1 - 1 سپاهان اصفهان 1395/12/20
  • پیکان تهران -1 - -1 ماشین سازی تبریز 1396/01/11
  • نفت تهران -1 - -1 سیاه جامگان 1396/01/11
  • پدیده مشهد -1 - -1 صبای قم 1396/01/11
  • استقلال خوزستان -1 - -1 ذوب آهن اصفهان 1396/01/11
  • سپاهان اصفهان -1 - -1 سایپای کرج 1396/01/12
  • استقلال تهران -1 - -1 فولاد خوزستان 1396/01/12
  • تراکتورسازی تبریز -1 - -1 گسترش فولاد 1396/01/12
  • نفت آبادان -1 - -1 پرسپولیس تهران 1396/01/12

آمار باشگاه ها تا هفته 25

نام تیم کارت زرد کارت قرمز برد باخت گل زده گل خورده تعداد بازی
استقلال تهران 371124362125
استقلال خوزستان 35188282825
پدیده مشهد 36258222625
پرسپولیس تهران 39317234825
پیکان تهران 38088283025
تراکتورسازی تبریز 553122331725
ذوب آهن اصفهان 31098272225
سایپای کرج 35259162225
سپاهان اصفهان 42288282925
سیاه جامگان 424311162925
صبای قم 437410142525
فولاد خوزستان 36166232225
گسترش فولاد 35465222025
ماشین سازی تبریز 525313163125
نفت آبادان 330611173025
نفت تهران 30287262625