• پرسپولیس تهران 2 - 0 فولاد خوزستان 1396/05/05
  • استقلال خوزستان 1 - 0 تراکتورسازی تبریز 1396/05/05
  • گسترش فولاد 1 - 4 پارس جنوبی جم 1396/05/06
  • نفت آبادان 1 - 0 استقلال تهران 1396/05/06
  • پیکان تهران 1 - 1 پدیده مشهد 1396/05/06
  • سیاه جامگان 2 - 2 ذوب آهن اصفهان 1396/05/05
  • سپاهان اصفهان 1 - 1 سایپای تهران 1396/05/06
  • نفت تهران 2 - 1 سپیدرود رشت 1396/05/05
  • تراکتورسازی تبریز 1 - 2 پرسپولیس تهران 1396/05/12
  • سپیدرود رشت 1 - 2 سیاه جامگان 1396/05/12
  • فولاد خوزستان 1 - 1 نفت تهران 1396/05/12
  • سایپای تهران 3 - 2 نفت آبادان 1396/05/12
  • پارس جنوبی جم 3 - 2 پیکان تهران 1396/05/13
  • ذوب آهن اصفهان 3 - 0 گسترش فولاد 1396/05/13
  • پدیده مشهد 4 - 0 سپاهان اصفهان 1396/05/13
  • استقلال تهران 0 - 0 استقلال خوزستان 1396/05/13
  • نفت تهران 0 - 3 پرسپولیس تهران 1396/05/19
  • استقلال خوزستان 1 - 2 سایپای تهران 1396/05/19
  • گسترش فولاد 1 - 0 سپیدرود رشت 1396/05/19
  • سیاه جامگان 1 - 2 فولاد خوزستان 1396/05/20
  • پیکان تهران 0 - 0 ذوب آهن اصفهان 1396/05/20
  • نفت آبادان 2 - 0 پدیده مشهد 1396/05/20
  • سپاهان اصفهان 1 - 1 پارس جنوبی جم 1396/05/20
  • استقلال تهران 1 - 0 تراکتورسازی تبریز 1396/05/20
  • پرسپولیس تهران 1 - 1 سیاه جامگان 1396/05/25
  • سایپای تهران 1 - 0 استقلال تهران 1396/05/26
  • تراکتورسازی تبریز 2 - 1 نفت تهران 1396/05/26
  • پارس جنوبی جم 2 - 1 نفت آبادان 1396/05/26
  • ذوب آهن اصفهان 0 - 2 سپاهان اصفهان 1396/05/26
  • پدیده مشهد 2 - 2 استقلال خوزستان 1396/05/27
  • سپیدرود رشت 1 - 0 پیکان تهران 1396/05/27
  • فولاد خوزستان 2 - 1 گسترش فولاد 1396/05/27
  • استقلال تهران 0 - 2 پدیده مشهد 1396/05/31
  • سایپای تهران 0 - 2 تراکتورسازی تبریز 1396/05/31
  • نفت آبادان 2 - 2 ذوب آهن اصفهان 1396/05/31
  • سپاهان اصفهان 0 - 0 سپیدرود رشت 1396/05/31
  • استقلال خوزستان 0 - 1 پارس جنوبی جم 1396/06/02
  • پیکان تهران 1 - 0 فولاد خوزستان 1396/06/02
  • سیاه جامگان 1 - 1 نفت تهران 1396/06/02
  • گسترش فولاد 0 - 3 پرسپولیس تهران 1396/06/16
  • نفت تهران 0 - 0 گسترش فولاد 1396/06/23
  • فولاد خوزستان 2 - 0 سپاهان اصفهان 1396/06/23
  • سپیدرود رشت 2 - 0 نفت آبادان 1396/06/23
  • پارس جنوبی جم 2 - 0 استقلال تهران 1396/06/24
  • تراکتورسازی تبریز 1 - 1 سیاه جامگان 1396/06/24
  • ذوب آهن اصفهان 6 - 0 استقلال خوزستان 1396/06/24
  • پدیده مشهد 3 - 0 سایپای تهران 1396/06/24
  • پرسپولیس تهران 0 - 1 پیکان تهران 1396/06/26
  • استقلال تهران 1 - 1 ذوب آهن اصفهان 1396/06/29
  • سپاهان اصفهان 2 - 2 پرسپولیس تهران 1396/06/30
  • استقلال خوزستان 0 - 0 سپیدرود رشت 1396/06/30
  • نفت آبادان 0 - 1 فولاد خوزستان 1396/06/31
  • پیکان تهران 3 - 1 نفت تهران 1396/06/31
  • سایپای تهران 1 - 1 پارس جنوبی جم 1396/06/31
  • تراکتورسازی تبریز 1 - 2 پدیده مشهد 1396/06/31
  • سیاه جامگان 0 - 1 گسترش فولاد 1396/06/30
  • سپیدرود رشت 1 - 2 استقلال تهران 1396/07/04
  • ذوب آهن اصفهان 1 - 1 سایپای تهران 1396/07/04
  • نفت تهران 1 - 0 سپاهان اصفهان 1396/07/04
  • فولاد خوزستان 1 - 1 استقلال خوزستان 1396/07/04
  • گسترش فولاد 1 - 2 تراکتورسازی تبریز 1396/07/06
  • سیاه جامگان 0 - 2 پیکان تهران 1396/07/06
  • پارس جنوبی جم 1 - 1 پدیده مشهد 1396/07/06
  • پرسپولیس تهران 2 - 0 نفت آبادان 1396/09/20
  • استقلال خوزستان 1 - 3 پرسپولیس تهران 1396/07/20
  • پیکان تهران 1 - 0 گسترش فولاد 1396/07/20
  • سپاهان اصفهان 2 - 0 سیاه جامگان 1396/07/21
  • پدیده مشهد 2 - 2 ذوب آهن اصفهان 1396/07/21
  • نفت آبادان 1 - 0 نفت تهران 1396/07/21
  • سایپای تهران 1 - 1 سپیدرود رشت 1396/07/21
  • تراکتورسازی تبریز 1 - 1 پارس جنوبی جم 1396/07/21
  • استقلال تهران 0 - 0 فولاد خوزستان 1396/07/21
  • نفت تهران 1 - 0 استقلال خوزستان 1396/07/25
  • سپیدرود رشت 2 - 1 پدیده مشهد 1396/07/27
  • سیاه جامگان 0 - 1 نفت آبادان 1396/07/27
  • پیکان تهران 2 - 1 تراکتورسازی تبریز 1396/07/27
  • فولاد خوزستان 2 - 1 سایپای تهران 1396/07/27
  • گسترش فولاد 0 - 0 سپاهان اصفهان 1396/07/27
  • ذوب آهن اصفهان 0 - 3 پارس جنوبی جم 1396/07/28
  • پرسپولیس تهران 1 - 0 استقلال تهران 1396/08/04
  • استقلال تهران 1 - 1 نفت تهران 1396/08/09
  • پدیده مشهد 2 - 2 فولاد خوزستان 1396/08/09
  • تراکتورسازی تبریز 0 - 0 ذوب آهن اصفهان 1396/08/09
  • سپاهان اصفهان 0 - 1 پیکان تهران 1396/08/09
  • سایپای تهران 0 - 1 پرسپولیس تهران 1396/08/09
  • پارس جنوبی جم 3 - 1 سپیدرود رشت 1396/08/11
  • استقلال خوزستان 2 - 1 سیاه جامگان 1396/08/11
  • نفت آبادان 0 - 1 گسترش فولاد 1396/08/12
  • گسترش فولاد 2 - 1 استقلال خوزستان 1396/08/24
  • پیکان تهران 1 - 1 نفت آبادان 1396/08/24
  • پرسپولیس تهران 0 - 0 پدیده مشهد 1396/08/29
  • سپیدرود رشت 1 - 2 ذوب آهن اصفهان 1396/08/29
  • سپاهان اصفهان 3 - 0 تراکتورسازی تبریز 1396/08/29
  • نفت تهران 0 - 1 سایپای تهران 1396/08/29
  • سیاه جامگان 0 - 0 استقلال تهران 1396/08/29
  • فولاد خوزستان 1 - 0 پارس جنوبی جم 1396/08/29
  • استقلال خوزستان 1 - 0 پیکان تهران 1396/09/03
  • پدیده مشهد 3 - 1 نفت تهران 1396/09/03
  • تراکتورسازی تبریز 2 - 1 سپیدرود رشت 1396/09/03
  • نفت آبادان 3 - 2 سپاهان اصفهان 1396/09/03
  • پارس جنوبی جم 0 - 1 پرسپولیس تهران 1396/09/04
  • سایپای تهران 1 - 0 سیاه جامگان 1396/09/04
  • ذوب آهن اصفهان 0 - 1 فولاد خوزستان 1396/09/04
  • استقلال تهران 3 - 0 گسترش فولاد 1396/09/04
  • پیکان تهران 0 - 0 استقلال تهران 1396/09/09
  • فولاد خوزستان 2 - 1 سپیدرود رشت 1396/09/09
  • سپاهان اصفهان 1 - 1 استقلال خوزستان 1396/09/09
  • گسترش فولاد 3 - 1 سایپای تهران 1396/09/09
  • سیاه جامگان 0 - 2 پدیده مشهد 1396/09/10
  • نفت تهران 0 - 0 پارس جنوبی جم 1396/09/10
  • نفت آبادان 1 - 1 تراکتورسازی تبریز 1396/09/10
  • پرسپولیس تهران 4 - 0 ذوب آهن اصفهان 1396/09/10
  • پارس جنوبی جم 1 - 0 سیاه جامگان 1396/09/14
  • استقلال خوزستان 0 - 1 نفت آبادان 1396/09/14
  • سایپای تهران 1 - 0 پیکان تهران 1396/09/14
  • ذوب آهن اصفهان 2 - 0 نفت تهران 1396/09/15
  • سپیدرود رشت 0 - 1 پرسپولیس تهران 1396/09/15
  • تراکتورسازی تبریز 1 - 1 فولاد خوزستان 1396/09/15
  • پدیده مشهد 0 - 2 گسترش فولاد 1396/09/15
  • استقلال تهران 3 - 0 سپاهان اصفهان 1396/09/15
  • پدیده مشهد 1 - 1 پیکان تهران 1396/10/01
  • ذوب آهن اصفهان 0 - 0 سیاه جامگان 1396/10/01
  • سپیدرود رشت 3 - 1 نفت تهران 1396/10/01
  • سایپای تهران 1 - 1 سپاهان اصفهان 1396/10/01
  • تراکتورسازی تبریز 3 - 0 استقلال خوزستان 1396/10/03
  • پارس جنوبی جم 0 - 2 گسترش فولاد 1396/10/03
  • فولاد خوزستان 1 - 1 پرسپولیس تهران 1396/10/03
  • استقلال تهران 4 - 0 نفت آبادان 1396/10/03
  • استقلال خوزستان 0 - 3 استقلال تهران 1396/10/07
  • پرسپولیس تهران 2 - 0 تراکتورسازی تبریز 1396/10/08
  • گسترش فولاد 0 - 1 ذوب آهن اصفهان 1396/10/08
  • نفت آبادان 3 - 0 سایپای تهران 1396/10/08
  • سیاه جامگان 2 - 0 سپیدرود رشت 1396/10/08
  • پیکان تهران 1 - 1 پارس جنوبی جم 1396/10/08
  • نفت تهران 1 - 2 فولاد خوزستان 1396/10/08
  • سپاهان اصفهان 4 - 0 پدیده مشهد 1396/10/08
  • فولاد خوزستان 1 - 1 سیاه جامگان 1396/10/14
  • پارس جنوبی جم 0 - 0 سپاهان اصفهان 1396/10/14
  • تراکتورسازی تبریز 0 - 0 استقلال تهران 1396/10/15
  • سایپای تهران 3 - 2 استقلال خوزستان 1396/10/15
  • سپیدرود رشت 1 - 2 گسترش فولاد 1396/10/15
  • پدیده مشهد 1 - 0 نفت آبادان 1396/10/15
  • پرسپولیس تهران 0 - 0 نفت تهران 1396/10/15
  • ذوب آهن اصفهان 2 - 1 پیکان تهران 1396/10/15
  • پیکان تهران 0 - 0 سپیدرود رشت 1396/10/21
  • نفت تهران 2 - 0 تراکتورسازی تبریز 1396/10/21
  • استقلال خوزستان 1 - 0 پدیده مشهد 1396/10/21
  • سپاهان اصفهان 1 - 2 ذوب آهن اصفهان 1396/10/22
  • استقلال تهران 1 - 1 سایپای تهران 1396/10/22
  • نفت آبادان 1 - 1 پارس جنوبی جم 1396/10/22
  • گسترش فولاد 1 - 1 فولاد خوزستان 1396/10/22
  • سیاه جامگان 0 - 1 پرسپولیس تهران 1396/10/22
  • پرسپولیس تهران 1 - 1 گسترش فولاد 1396/10/28
  • تراکتورسازی تبریز 1 - 2 سایپای تهران 1396/10/28
  • ذوب آهن اصفهان 2 - 1 نفت آبادان 1396/10/28
  • پارس جنوبی جم 1 - 2 استقلال خوزستان 1396/10/28
  • سپیدرود رشت 2 - 1 سپاهان اصفهان 1396/10/29
  • پدیده مشهد 0 - 0 استقلال تهران 1396/10/29
  • نفت تهران 4 - 1 سیاه جامگان 1396/10/29
  • فولاد خوزستان 1 - 2 پیکان تهران 1396/11/26
  • استقلال خوزستان 0 - 2 ذوب آهن اصفهان 1396/11/04
  • گسترش فولاد 1 - 1 نفت تهران 1396/11/05
  • سایپای تهران 1 - 0 پدیده مشهد 1396/11/05
  • استقلال تهران 4 - 0 پارس جنوبی جم 1396/11/05
  • سیاه جامگان 0 - 0 تراکتورسازی تبریز 1396/11/06
  • پیکان تهران 1 - 3 پرسپولیس تهران 1396/11/06
  • نفت آبادان 2 - 0 سپیدرود رشت 1396/11/06
  • سپاهان اصفهان 0 - 1 فولاد خوزستان 1396/11/06
  • نفت تهران 1 - 1 پیکان تهران 1396/11/12
  • گسترش فولاد 0 - 0 سیاه جامگان 1396/11/12
  • فولاد خوزستان 1 - 1 نفت آبادان 1396/11/14
  • پارس جنوبی جم 0 - 0 سایپای تهران 1396/11/13
  • سپیدرود رشت 1 - 1 استقلال خوزستان 1396/11/13
  • پرسپولیس تهران 2 - 0 سپاهان اصفهان 1396/11/13
  • پدیده مشهد 0 - 3 تراکتورسازی تبریز 1396/11/13
  • ذوب آهن اصفهان 2 - 1 استقلال تهران 1396/11/15
  • تراکتورسازی تبریز 2 - 1 گسترش فولاد 1396/11/18
  • نفت آبادان 0 - 3 پرسپولیس تهران 1396/11/18
  • استقلال تهران 3 - 0 سپیدرود رشت 1396/11/19
  • سایپای تهران 4 - 2 ذوب آهن اصفهان 1396/11/19
  • پدیده مشهد 1 - 2 پارس جنوبی جم 1396/11/20
  • استقلال خوزستان 0 - 0 فولاد خوزستان 1396/11/20
  • پیکان تهران 2 - 1 سیاه جامگان 1396/11/20
  • سپاهان اصفهان 0 - 0 نفت تهران 1396/11/20
  • سیاه جامگان 0 - 5 سپاهان اصفهان 1396/12/04
  • گسترش فولاد 0 - 3 پیکان تهران 1396/12/04
  • نفت تهران 1 - 1 نفت آبادان 1396/12/04
  • سپیدرود رشت 2 - 0 سایپای تهران 1396/12/04
  • ذوب آهن اصفهان 2 - 1 پدیده مشهد 1396/12/05
  • پارس جنوبی جم 1 - 1 تراکتورسازی تبریز 1396/12/05
  • فولاد خوزستان 1 - 4 استقلال تهران 1396/12/05
  • پرسپولیس تهران 1 - 0 استقلال خوزستان 1396/12/05
  • استقلال خوزستان 1 - 0 نفت تهران 1396/12/12
  • پدیده مشهد 1 - 0 سپیدرود رشت 1396/12/11
  • نفت آبادان 4 - 1 سیاه جامگان 1396/12/11
  • تراکتورسازی تبریز 0 - 1 پیکان تهران 1396/12/10
  • سپاهان اصفهان 1 - 0 گسترش فولاد 1396/12/11
  • سایپای تهران 2 - 0 فولاد خوزستان 1396/12/11
  • استقلال تهران 1 - 0 پرسپولیس تهران 1396/12/10
  • پارس جنوبی جم 0 - 0 ذوب آهن اصفهان 1396/12/10
  • نفت تهران 1 - 2 استقلال تهران 1397/01/09
  • گسترش فولاد 0 - 0 نفت آبادان 1397/01/09
  • پرسپولیس تهران 1 - 2 سایپای تهران 1397/01/09
  • سیاه جامگان 0 - 1 استقلال خوزستان 1397/01/10
  • سپیدرود رشت 1 - 0 پارس جنوبی جم 1397/01/10
  • ذوب آهن اصفهان 3 - 0 تراکتورسازی تبریز 1397/01/10
  • پیکان تهران 1 - 0 سپاهان اصفهان 1397/01/11
  • فولاد خوزستان 1 - 0 پدیده مشهد 1397/01/11
  • نفت آبادان 1 - 0 پیکان تهران 1397/01/16
  • استقلال خوزستان 1 - 2 گسترش فولاد 1397/01/17
  • سایپای تهران 4 - 2 نفت تهران 1397/01/17
  • استقلال تهران 4 - 1 سیاه جامگان 1397/01/17
  • پارس جنوبی جم 0 - 0 فولاد خوزستان 1397/01/17
  • پدیده مشهد 0 - 1 پرسپولیس تهران 1397/01/18
  • ذوب آهن اصفهان 3 - 0 سپیدرود رشت 1397/01/18
  • تراکتورسازی تبریز 1 - 1 سپاهان اصفهان 1397/01/18
  • گسترش فولاد 1 - 1 استقلال تهران 1397/01/22
  • پرسپولیس تهران 1 - 1 پارس جنوبی جم 1397/01/22
  • سپیدرود رشت 1 - 0 تراکتورسازی تبریز 1397/01/23
  • نفت تهران 0 - 1 پدیده مشهد 1397/01/23
  • فولاد خوزستان 1 - 1 ذوب آهن اصفهان 1397/01/23
  • سیاه جامگان 0 - 3 سایپای تهران 1397/01/24
  • پیکان تهران 0 - 0 استقلال خوزستان 1397/01/24
  • سپاهان اصفهان 1 - 1 نفت آبادان 1397/01/24
  • استقلال تهران 3 - 2 پیکان تهران 1397/02/02
  • سپیدرود رشت 0 - 0 فولاد خوزستان 1397/02/02
  • استقلال خوزستان 3 - 2 سپاهان اصفهان 1397/02/02
  • سایپای تهران 0 - 0 گسترش فولاد 1397/02/02
  • پدیده مشهد 2 - 1 سیاه جامگان 1397/02/02
  • پارس جنوبی جم 3 - -4 نفت تهران 1397/02/02
  • تراکتورسازی تبریز 1 - 1 نفت آبادان 1397/02/02
  • ذوب آهن اصفهان 2 - 1 پرسپولیس تهران 1397/02/02
  • سپاهان اصفهان 0 - 1 استقلال تهران 1397/02/07
  • فولاد خوزستان 0 - 1 تراکتورسازی تبریز 1397/02/07
  • گسترش فولاد 0 - 0 پدیده مشهد 1397/02/07
  • پیکان تهران 1 - 2 سایپای تهران 1397/02/07
  • نفت آبادان 3 - 3 استقلال خوزستان 1397/02/07
  • نفت تهران 0 - 1 ذوب آهن اصفهان 1397/02/07
  • سیاه جامگان 0 - 1 پارس جنوبی جم 1397/02/07
  • پرسپولیس تهران 3 - 0 سپیدرود رشت 1397/02/07

آمار باشگاه ها تا هفته 30

نام تیم کارت زرد کارت قرمز برد باخت گل زده گل خورده تعداد بازی
استقلال تهران 90146431930
استقلال خوزستان 80813264230
پارس جنوبی جم 80116342130
پدیده مشهد 1001011333330
پرسپولیس تهران 71194471530
پیکان تهران 70129322630
تراکتورسازی تبریز 100812283330
ذوب آهن اصفهان 112155463030
سایپای تهران 121157403430
سپاهان اصفهان 120613313430
سپیدرود رشت 110816243830
سیاه جامگان 70219174830
فولاد خوزستان 70116292730
گسترش فولاد 61911243330
نفت آبادان 711010353630
نفت تهران 30515204030