حریف: از تاریخ:

تا تاریخ:


ردیف رده ملی نتیجه حریف تاریخ رخدادها
1 تیم ملی فوتسال بانوان 3 - 5 روسیه 1395/07/25 رخدادها
2 تیم ملی فوتسال بانوان 3 - 3 روسیه 1395/07/24 رخدادها
3 تیم ملی فوتسال بانوان 2 - 1 لهستان 1395/02/20 رخدادها
4 تیم ملی فوتسال بانوان 0 - 4 روسیه 1395/02/18 رخدادها
5 تیم ملی فوتسال بانوان 0 - 5 اسپانیا 1395/02/17 رخدادها
6 تیم ملی فوتسال بانوان 2 - 1 ژاپن 1394/09/07 رخدادها
7 تیم ملی فوتسال بانوان 1 - 2 کاستاریکا 1394/09/05 رخدادها
8 تیم ملی فوتسال بانوان 0 - 6 برزیل 1394/09/05 رخدادها
9 تیم ملی فوتسال بانوان 1 - 3 پرتغال 1394/09/04 رخدادها
10 تیم ملی فوتسال بانوان 1 - 0 ژاپن 1394/07/04 رخدادها
11 تیم ملی فوتسال بانوان 1 - 0 تایلند 1394/07/03 رخدادها
12 تیم ملی فوتسال بانوان 4 - 2 مالزی 1394/07/01 رخدادها
13 تیم ملی فوتسال بانوان 9 - 1 ازبکستان 1394/06/31 رخدادها
14 تیم ملی فوتسال بانوان 6 - 0 هنگ کنگ 1394/06/30 رخدادها
15 تیم ملی فوتسال بانوان 4 - 1 ازبکستان 1394/05/29 رخدادها
16 تیم ملی فوتسال بانوان 8 - 1 ازبکستان 1394/05/27 رخدادها
17 تیم ملی فوتسال بانوان 7 - 2 ازبکستان 1394/05/26 رخدادها
18 تیم ملی فوتسال بانوان 0 - 0 تیم ب روسیه 1394/02/19 رخدادها
19 تیم ملی فوتسال بانوان 0 - 5 اسپانیا 1394/02/17 رخدادها
20 تیم ملی فوتسال بانوان 2 - 3 تیم الف روسیه 1394/02/16 رخدادها
21 تیم ملی فوتسال بانوان 2 - 3 روسیه 1393/08/25 رخدادها
22 تیم ملی فوتسال بانوان 1 - 1 روسیه 1393/08/24 رخدادها
23 تیم ملی فوتسال بانوان 4 - 0 مجارستان 1393/02/19 رخدادها
24 تیم ملی فوتسال بانوان 1 - 2 روسیه 1393/02/17 رخدادها
25 تیم ملی فوتسال بانوان 0 - 2 اسپانیا 1393/02/16 رخدادها
26 تیم ملی فوتسال بانوان 4 - 2 اوکراین 1392/09/26 رخدادها
27 تیم ملی فوتسال بانوان 1 - 7 برزیل 1392/09/25 رخدادها
28 تیم ملی فوتسال بانوان 1 - 4 روسیه 1392/09/23 رخدادها
29 تیم ملی فوتسال بانوان 11 - 0 مالزی 1392/09/23 رخدادها
30 تیم ملی فوتسال بانوان 4 - 4 روسیه 1392/08/28 رخدادها
31 تیم ملی فوتسال بانوان 1 - 2 ژاپن 1392/04/14 رخدادها
32 تیم ملی فوتسال بانوان 4 - 0 اندونزی 1392/04/12 رخدادها
33 تیم ملی فوتسال بانوان 5 - 0 هنگ کنگ 1392/04/10 رخدادها
34 تیم ملی فوتسال بانوان 1 - 0 ویتنام 1392/04/07 رخدادها
35 تیم ملی فوتسال بانوان 1 - 0 تایلند 1392/04/06 رخدادها
36 تیم ملی فوتسال بانوان 6 - 1 مالزی 1392/04/05 رخدادها
37 تیم ملی فوتسال بانوان 2 - 2 مجارستان 1392/02/19 رخدادها
38 تیم ملی فوتسال بانوان 0 - 2 روسیه 1392/02/17 رخدادها
39 تیم ملی فوتسال بانوان 1 - 2 اوکراین 1392/02/16 رخدادها
40 تیم ملی فوتسال بانوان 1 - 1 ازبکستان 1391/09/02 رخدادها
41 تیم ملی فوتسال بانوان 6 - 3 ازبکستان 1391/08/30 رخدادها
42 تیم ملی فوتسال بانوان 7 - 2 ازبکستان 1391/08/28 رخدادها
43 تیم ملی فوتسال بانوان 1 - 3 روسیه 1391/07/27 رخدادها
44 تیم ملی فوتسال بانوان 1 - 2 روسیه 1391/07/26 رخدادها