نام تیم جمع امتیاز برد تساوی باخت گل زده گل خورده
قطر 9 3 0 0 9 4
ایران 6 2 0 1 6 4
سوریه 3 1 0 2 5 7
چین 0 0 0 3 4 9

  • قطر 4 - 2 سوریه 1394/10/28
  • ایران 3 - 2 چین 1394/10/28
  • ایران 1 - 2 قطر 1394/10/25
  • چین 1 - 3 سوریه 1394/10/25
  • قطر 3 - 1 چین 1394/10/22
  • سوریه 0 - 2 ایران 1394/10/22