نام تیم جمع امتیاز برد تساوی باخت گل زده گل خورده
برزیل 3 1 0 0 11 3
روسیه 3 1 0 0 6 2
ایران 3 1 0 0 5 2
پرتغال 3 1 0 0 6 4
امارات 0 0 0 1 4 6
پاراگوئه 0 0 0 1 2 5
مکزیک 0 0 0 1 2 6
مصر 0 0 0 1 3 11