نام تیم جمع امتیاز برد تساوی باخت گل زده گل خورده
ایران 11 3 2 0 4 0
کره جنوبی 10 3 1 1 8 6
ازبکستان 9 3 0 2 5 3
سوریه 5 1 2 2 1 2
قطر 4 1 1 3 3 6
چین 2 0 2 3 2 6

  • قطر 0 - 0 ایران 1396/01/03
  • سوریه 0 - 0 ازبکستان 1396/01/03
  • چین 0 - 0 کره جنوبی 1396/01/03
  • سوریه 0 - 0 ایران 1395/08/25
  • کره جنوبی 2 - 1 ازبکستان 1395/08/25
  • چین 0 - 0 قطر 1395/08/25
  • ایران 1 - 0 کره جنوبی 1395/07/20
  • قطر 1 - 0 سوریه 1395/07/20
  • ازبکستان 2 - 0 چین 1395/07/20
  • کره جنوبی 3 - 2 قطر 1395/07/15
  • چین 0 - 1 سوریه 1395/07/15
  • ازبکستان 0 - 1 ایران 1395/07/15
  • قطر 0 - 1 ازبکستان 1395/06/16
  • چین 0 - 0 ایران 1395/06/16
  • سوریه 0 - 0 کره جنوبی 1395/06/16
  • ایران 2 - 0 قطر 1395/06/11
  • ازبکستان 1 - 0 سوریه 1395/06/11
  • کره جنوبی 3 - 0 چین 1395/06/11
  • ایران 00:00 سوریه 1396/06/14
  • ازبکستان 00:00 کره جنوبی 1396/06/14
  • قطر 00:00 چین 1396/06/14
  • سوریه 00:00 قطر 1396/06/09
  • چین 00:00 ازبکستان 1396/06/09
  • کره جنوبی 00:00 ایران 1396/06/09
  • قطر 00:00 کره جنوبی 1396/03/23
  • سوریه 00:00 چین 1396/03/23
  • ایران 00:00 ازبکستان 1396/03/23
  • ازبکستان 17:30 قطر 1396/01/08
  • ایران 16:30 چین 1396/01/08
  • کره جنوبی 15:30 سوریه 1396/01/08