نام تیم جمع امتیاز برد تساوی باخت گل زده گل خورده
ایران 21 6 3 0 8 0
کره جنوبی 14 4 2 3 11 10
سوریه 12 3 3 3 7 6
ازبکستان 12 4 0 5 6 7
چین 9 2 3 4 6 9
قطر 7 2 1 6 6 13

  • ایران 0 - 0 سوریه 1396/06/14
  • ازبکستان 0 - 0 کره جنوبی 1396/06/14
  • قطر 0 - 0 چین 1396/06/14
  • سوریه 0 - 0 قطر 1396/06/09
  • چین 0 - 0 ازبکستان 1396/06/09
  • کره جنوبی 0 - 0 ایران 1396/06/09
  • سوریه 2 - 2 چین 1396/03/23
  • قطر 3 - 2 کره جنوبی 1396/03/23
  • ایران 2 - 0 ازبکستان 1396/03/22
  • ازبکستان 1 - 0 قطر 1396/01/08
  • ایران 1 - 0 چین 1396/01/08
  • کره جنوبی 1 - 0 سوریه 1396/01/08
  • قطر 0 - 1 ایران 1396/01/03
  • سوریه 1 - 0 ازبکستان 1396/01/03
  • چین 1 - 0 کره جنوبی 1396/01/03
  • سوریه 0 - 0 ایران 1395/08/25
  • کره جنوبی 2 - 1 ازبکستان 1395/08/25
  • چین 0 - 0 قطر 1395/08/25
  • ایران 1 - 0 کره جنوبی 1395/07/20
  • ازبکستان 2 - 0 چین 1395/07/20
  • قطر 1 - 0 سوریه 1395/07/20
  • چین 0 - 1 سوریه 1395/07/15
  • ازبکستان 0 - 1 ایران 1395/07/15
  • کره جنوبی 3 - 2 قطر 1395/07/15
  • قطر 0 - 1 ازبکستان 1395/06/16
  • چین 0 - 0 ایران 1395/06/16
  • سوریه 0 - 0 کره جنوبی 1395/06/16
  • ایران 2 - 0 قطر 1395/06/11
  • ازبکستان 1 - 0 سوریه 1395/06/11
  • کره جنوبی 3 - 0 چین 1395/06/11