نام تیم جمع امتیاز برد تساوی باخت گل زده گل خورده
ایران 9 3 0 0 23 4
ازبکستان 3 1 0 1 5 10
ترکمنستان 0 0 0 2 1 17