• شادی مهینی
    شادی مهینی
    سرمربی
  • کتایون خسرویار
    کتایون خسرویار
    مربی
  • سمیه نجفی
    سمیه نجفی
    پزشک
  • زینب حسین زاده
    زینب حسین زاده
    فیزیوتراپیست