افسانه چترنور

تاريخ تولد : 1 فروردین 1373
تعداد بازي ملی در این رده: 4 بازی
پست بازيکن :
تعداد گل زده : 4
باشگاه ها :
باشگاه فعلی :
تعداد کارت زرد : 1 عدد
تعداد کارت قرمز : 0 عدد
زندگینامه