تعداد بازدید خبر: 1195
1396/09/27-12:10
سازمان لیگ فوتسال برنامه دور برگشت رقابتهای لیگ برتر فوتسال بانوان را اعلام کرد.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال، 
جمعه 8 دیماه-ساعت11- هفته اول- دور برگشت
سیه جامگان خراسان رضوی-نفت طلائیه-سالن بهشتی-مشهد
دانشگاه آزاد تهران- ملی حفاری اهواز-باشگاه علوم تحقیقات-تهران
شهرداری رشت- مس رفسنجان-آتش نشانی- رشت
پالایش و نفت آبادان-بانوان زنجان-17 شهریور- آبادان
پویندگان صنعت فجر شیراز-پیام نور سیرجان-سالن نصیری-شیراز
استقلال ساری-دختران کویر کرمان-سید رسول حسینی-ساری
جمعه15 دیماه- هفته دوم- دور برگشت
نفت طلائیه-ملی حفاری اهواز-شهربانو- تهران
سیه جامگان خراسان رضوی-شهرداری رشت-سالن بهشتی-مشهد
بانوان زنجان-دانشگاه آزاد تهران-سالن فجر دادگستری-زنجان
مس رفسنجان-پویندگان صنعت فجر شیراز- دانشگاه پیام نور رفسنجان-کرمان
دختران کویر کرمان-پالایش نفت آبادان- شهرداری کرمان-کرمان
پیام نور سیرجان-استقلال ساری-مجموعه ورزشی هلال احمر- سیرجان
جمعه 22 دیماه-ساعت 11 - هفته سوم- دور برگشت
شهرداری رشت- نفت طلائیه-آتش نشانی-رشت
ملی حفاری اهواز- بانوان زنجان-دانشکده فنی و حرفه ای چمران-اهواز
پویندگان صنعت فجر شیراز-سیه جامگان خراسان رضوی-سالن نصیری-شیراز
دانشگاه آزاد تهران-دختران کویر کرمان-دانشگاه علوم تحقیقات-تهران
استقلال ساری-مس رفسنجان-سید رسول حسینی-ساری
پالایش نفت آبادان-پیام نور سیرجان-17 شهریور- آبادان
چهارشنبه27 دیماه- هفته چهارم- ساعت 11- دور برگشت
نفت طلائیه-بانوان زنجان-شهربانو- تهران
شهرداری رشت- پویندگان صنعت فجر شیراز-آتش نشانی-رشت
دختران کویر کرمان-ملی حفاری اهواز- شهرداری کرمان-کرمان
سیه جامگان خراسان رضوی-استقلال ساری-سالن بهشتی- مشهد
پیام نور سیرجان-دانشگاه آزاد تهران-مجموعه ورزشی هلال احمر-سیرجان
مس رفسنجان-پالایش نفت آبادان-دانشگاه پیام نور رفسنجان-کرمان
دوشنبه 2 بهمن ماه- هفته پنجم- ساعت 11-- دور برگشت
پویندگان صنعت فجر شیراز- نفت طلائیه-سالن نصیری-شیراز
بانوان زنجان-دختران کویر کرمان-سالن فجر دادگستری-زنجان
استقلال ساری- شهرداری رشت-سید رسول حسینی-ساری
ملی حفاری اهواز- پیام نور سیرجان- دانشکده فنی و حرفه ای چمران-اهواز
پالایش نفت آبادان-سیه جامگان خراسان رضوی-17 شهریور-آبادان
دانگشاه آزاد تهران- مس رفسنجان-دانشگاه علوم و تحقیقات-تهران
شنبه هفتم بهمن ماه-هفته ششم- ساعت 11-- دور برگشت
نفت طلائیه-دختران کویر کرمان-شهربانو-تهران
پویندگان صنعت فجر شیراز-استقلال ساری- سالن نصیری- شیراز
پیام نور سیرجان- بانوان زنجان-مجموعه ورزش هلال احمر-سیرجان
شهرداری رشت- پالایش نفت آبادان-آتش نشانی- رشت
مس رفسنجان-ملی حفاری اهواز-دانشگاه پیام نور رفسنجان-کرمان
سیه جامگان خراسان رضوی-دانشگاه آزاد تهران-سالن بهشتی- مشهد
جمعه 12 بهمن ماه-هفته هفتم-ساعت 11-- دور برگشت
استقلال ساری- نفت طلائیه-سیدرسول حسینی-ساری
دختران کویر کرمان- پیام نور سیرجان-شهرداری کرمان-کرمان
پالایش نفت آبادان-پویندگان صنعت فجر شیراز-17 شهریور-آبادان
بانوان زنجان-مس رفسنجان- سالن فجر دادگستری- زنجان
دانشگاه آزاد تهران-شهرداری رشت- دانشگاه علوم تحقیقات- تهران
ملی حفاری اهواز- سیه جامگان خراسان رضوی-دانشکده فنی و حرفه ای چمران-اهواز
جمعه20 بهمن ماه- هفته هشتم- ساعت11-- دور برگشت
نفت طلائیه- پیام نور سیرجان-شهربانو- تهران
استقلال ساری-پالایش نفت آبادان-سید رسول حسینی-ساری
مس رفسنجان-دختران کویر کرمان-دانشگاه پیام نور رفسنجان-کرمان
پویندگان صنعت فجر شیراز-دانشگاه ازاد تهران-سالن نصیری-شیراز
سیه جامگان خراسان رضوی-بانوان زنجان-سالن بهشتی-مشهد
شهرداری رشت- ملی حفاری اهواز-آتش نشانی-رشت
جمعه 4 اسفند ماه- هفته نهم- ساعت11-- دور برگشت
پالایش نفت آبادان-نفت طلائیه-17 شهریور-آبادان
پیام نور سیرجان-مس رفسنجان-مجموعه ورزشی هلال احمر-سیرجان
دانشگاه ازاد تهران-استقلال ساری-دانشگاه علوم تحقیقات- تهران
دختران کویر کرمان-سیه جامگان خراسان رضوی-شهرداری کرمان-کرمان
ملی حفاری اهواز-پویندگان صنعت فجر شیراز-دانشکده فنی و حرفه ای چمران-اهواز
بانوان زنجان-شهرداری رشت- سال فجر دادگستری-زنجان
پنجشنبه10 اسفند ماه-هفته دهم- ساعت11- دور برگشت
نفت طلائیه-مس رفسنجان-شهربانو-تهران
پالایش نفت آبادان-دانشگاه آزاد تهران-17 شهریور-آبادان
سیه جامگان خراسان رضوی-پیام نور سیرجان-سالن بهشتی-مشهد
استقلال ساری- ملی حفاری اهواز-سید رسول حسینی-ساری
شهرداری رشت-دختران کویر کرمان-آتش نشانی-رشت
پویندگان صنعت فجر شیراز-بانوان زنجان-سالن نصیری- شیراز
چهارشنبه16 اسفند ماه-هفته یازدهم-ساعت11- دور برگشت
دانشگاه آزاد تهران-نفت طلائیه-دانشگاه علوم تحقیقات- تهران
مس رفسنجان-سیه جامگان خراسان رضوی-دانشگاه پیام نور رفسنجان-کرمان
ملی حفاری اهواز-پالایش نفت آبادان- دانشکده فنی و حرفه ای چمران-اهواز
پیام نور سیرجان-شهرداری رشت-مجموعه ورزشی هلال احمر-سیرجان
بانوان زنجان-استقلال ساری-سالن فجر دادگستری- زنجان
دختران کویر کرمان-پویندگان صنعت فجر شیراز-شهرداری کرمان-کرمان