تعداد بازدید خبر: 1093
1395/09/20-09:45
سازمان لیگ برتر فوتسال برنامه نیم فصل دوم رقابتهای لیگ برتر فوتسال بانوان را اعلام کرد.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون، 
پنجشنبه 9 دی - هفته چهاردهم- ساعت 11:00
دختران کویر کرمان-می رشت سپید رود - فجر- کرمان
جمعه 10 دی ماه- هفته چهاردهم- ساعت 11:00
سایپا تهران- دانشگاه آزاد تهران- شهربانو- تهران
شهرداری رشت- استقلال ساری-آتش نشانی- رشت
بازرگانی امیر نوشهر-کارا شیراز-رنگرز- نوشهر
شهرداری زنجان-سپاهان اصفهان-امام خمینی(ره)-زنجان
پالایش نفت آبادان- ملی حفاری ایران-هفده شهریور- اهواز
جمعه 17 دی ماه-هفته پانزدهم- ساعت 11:00
دانشگاه آزادی تهران- استقلال ساری-علوم تحقیقات- تهران
سایپا تهران-بازرگانی امیر نوشهر-شهر بانو- تهران
شهرداری زنجان- شهرداری رشت- امام خمینی(ره)-زنجان
کارا شیراز-می رشت سپید رود-ربانی- شیراز
سپاهان اصفهان-پالایش نفت آبادان-توحید- مبارکه
ملی حفاری ایران- دختران کویر کرمانت-پیامبر اعظم- اهواز
جمعه 24 دی ماه- هفته شانزدهم-ساعت 11:00
بازرگانی امیر نوشهر-دانشگاه آزادی تهران-رنگرز-نوشهر
استقلال ساری-شهرداری زنجان-شهرداری- ساری
می رشت سپید رود-سایپا تهران-شش هزار نفری-رشت
پالایش نفت آبادان-شهرداری رشت- 17 شهریور-اهواز
کارا شیراز- ملی حفاری ایران-ربانی- شیراز
دختران کویر کرمان- سپاهان اصفهان-فجر- کرمان
جمعه یک بهمن ماه- هفته هفدهم- ساعت 11:00
دانشگاه آزاد تهران- شهرداری  زنجان-علوم تحقیقات- تهران
بازرگانی امیر نوشهر- می رشت سپید رود-رنگرز- نوشهر
استقلال ساری- پالایش نفت آبادان-شهرداری- ساری
ملی حفاری ایران- سایپا تهران- پیامبر اعظم- اهواز
شهرداری رشت- دختران کویر کرمان- آتش نشانی-رشت
سپاهان اصفهان- کارا شیراز-توحید- مبارکه
جمعه 8 بهمن ماه- هفته هجدهم-ساعت 11:00
می رشت سپید رود-دانشگاه آزادی تهران- شش هزار نفری-رشت
پالایش نفت آبادان- شهرداری زنجان- 17 شهریور- اهواز
بازرگانی امیر نوشهر-ملی حفاری ایران-رنگرز- نوشهر
دختران کویر کرمان-استقلال ساری-فجر- کرمان
سایپا تهران- سپاهان اصفهان- شهربانو-تهران
کارا شیراز- شهرداری رشت-ربانی- شیراز
جمعه 15 بهمن- هفته نوزدهم- ساعت 11:00
پالایش نفت آبادان-دانشگاه آزاد تهران- 17 شهریور-اهواز
ملی حفاری ایران- می رشت سپید رود-پیامبر اعظم-اهواز
شهرداری زنجان-دختران کویر کرمان- امام خمینی(ره)-زنجان
سپاهان اصفهان-بازرگانی امیر نوشهر- توحید- مبارکه اصفهان
استقلال ساری- کارا شیراز- شهرداری- ساری
شهرداری رشت-سایپا تهران- آتش نشانی-رشت
پنجشنبه 21 بهمن ماه- هفته بیستم-ساعت 11:00
دانشگاه آزا تهران- ملی حفاری ایران-علوم تحقیقات- تهران
پالایش نفت آبادان- دختران کویر کرمان- 17 شهریور-اهواز
می رشت سپید رود- سپاهان اصفهان-شش هزار نفری-رشت
کارا شیراز- شهرداری زنجان-ربانی- شیراز
بازرگانی امیر نوشهر- شهرداری رشت- رنگرز- نوشهر
ساپیا تهران- استقلال ساری- شهربانو- تهران
جمعه29 بهمن ماه- هفته بیست و یکم- ساعت 11:00
دختران کویر کرمان- دانشگاه آزاد تهران- فجر- کرمان
ملی حفاری ایران- سپاهان اصفهان-پیامبر اعظم-اهواز
پالایش نفت آبادان-کارا شیراز-هفده شهریور-اهواز
شهرداری رشت-می رشت سپید رود-آتش نشانی-رشت
شهرداری زنجان- سایپا تهران- امام خمینی(ره)-زنجان
استقلال ساری-بازرگانی امیر نوشهر-شهرداری- ساری
جمعه 6 اسفند ماه- هفته بیست و دوم-ساعت 11:00
دانشگاه آزاد تهران- سپاهان اصفهان- علوم تحقیقات- تهران
کارا شیراز- دختران کویر کرمان- ربانی- شیراز
ملی حفاری ایران- شهرداری رشت- پیامبر اعظم-اهواز
سایپا تهران- پالایش نفت آبادان-شهربانو- تهران
می رشت سپید رود-استقلال ساری-شش هزار نفری-رشت
بازرگانی امیر نوشهر- شهرداری زنجان-رنگرز- نوشهر
جمعه 13 اسفند ماه - هفته بیست و سوم-ساعت 11:00
دانشگاه آزاد تهران-کارا شیراز- علوم تحقیقات- تهران
شهرداری رشت-سپاهان اصفهان-آتش نشانی-رشت
دختران کویر کرمان-سایپا تهران-فجر- کرمان
استقلال ساری-ملی حفاری ایران-شهرداری-ساری
پالایش نفت آبادان-بازرگانی امیر نوشهر-هفده شهریور- اهواز
شهرداری زنجان- می رشت سپید رود-امام خمینی(ره)-زنجان
جمعه 20 اسفند ماه-هفته بیست و چهارم- ساعت 11:00
شهرداری رشت- دانشگاه آزاد تهران-یازدهم- آتش نشانی
کارا شیراز- سایپا تهران-ربانی- شیراز
سپاهان اصفهان- استقلال ساری-توحید- مبارکه
بازرگانی امیر نوشهر- دختران کویر کرمان-رنگرز- نوشهر
ملی حفاری ایران- شهرداری زنجان-پیامبر اعظم-اهواز
می رشت سپید رود- پالایش نفت آبادان- شش هزار نفری- رشت