تعداد بازدید خبر: 400
1397/02/26-18:51
برنامه 13 هفته از رقابتهای لیگ برتر فوتسال، پس از مراسم قرعه کشی مشخص شد.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون، مراسم قرعه کشی رقابتهای لیگ برتر فوتسال کشور امروز در محل روابط عمومی فدراسیون فوتبال برگزار و برنامه بازیها به شرح زیر مشخص شد:
هفته اول
نماینده استان تهران – مس سونگون ورزقان 
شهرداری ساوه – آتلیه طهران قم
آذرخش بندرعباس – لبنيات ارژن شیراز
گیتی پسند اصفهان – مقاومت البرز
مقاومت قرچک – شركت ملي حفاری ايران 
سن ایچ ساوه – اهورا بهبهان 
هفته دوم
شهرداری ساوه – نماینده استأن تهران 
لبنيات ارژن شیراز- مس سونگون ورزقان 
آتلیه طهران قم – گیتی پسند اصفهان 
شهروند ساري – آذرخش بندر عباس 
مقاومت البرز – مقاومت قرچک
اهورا بهبهان  – فرش آرا مشهد 
شركت ملي حفاری ايران  – سن ایچ ساوه 
هفته سوم
نماینده استان تهران – لبنيات ارژن شيراز 
گیتی پسند اصفهان  – شهرداری ساوه
مس سونگون ورزقان – شهروند ساري 
مقاومت قرچک – آتلیه طهران قم 
آذرخش بندر عباس – اهورا بهبهان 
سن ایچ ساوه – مقاومت البرز
فرش آرا مشهد – شركت ملي حفاری ايران 
هفته چهارم
گیتی پسند اصفهان  – نماينده استان تهران 
شهروند ساری – لبنيات ارژن شيراز 
شهرداری ساوه- مقاومت قرچک
اهورا بهبهان – مس سونگون ورزقان 
آتلیه طهران قم  – سن ایچ ساوه 
شركت ملي حفاری ايران – آذرخش بندر عباس 
مقاومت البرز – فرش آرا مشهد 
هفته پنجم
نماینده استان تهران – شهروند ساری
مقاومت قرچک – گیتی پسند اصفهان 
لبنيات ارژن شیراز – اهورا بهبهان 
سن ایچ ساوه – شهرداری ساوه
مس سونگون ورزقان  – شركت ملي حفاری ايران 
فرش آرا مشهد – آتلیه طهران قم 
آذرخش بندر عباس  – مقاومت البرز
ـ هفته ششم
مقاومت قرچک – نماینده استان تهران 
اهورا بهبهان – شهروند ساری
گیتی پسند اصفهان – سن ایچ ساوه 
شركت ملي حفاری ايران – لبنيات ارژن شيراز 
شهرداری ساوه – فرش آرا مشهد 
مقاومت البرز – مس سونگون ورزقان 
آتلیه طهران قم – آذرخش بندر عباس 
ـ هفته هفتم
نماینده استأن تهران – اهورا بهبهان 
سن ایچ ساوه – مقاومت قرچک
شهروند ساری – شركت ملي حفاری ايران 
فرش آرا مشهد – گیتی پسند اصفهان 
لبنيات ارژن شيراز – مقاومت البرز
آذرخش بندر عباس – شهرداری ساوه
مس سونگون ورزقان – آتلیه طهران قم 
هفته هشتم
سن ایچ ساوه – نماینده استان تهران 
شركت حفاری ايران – اهورا بهبهان 
مقاومت قرچک – فرش آرا مشهد 
مقاومت البرز – شهروند ساري 
گیتی پسند اصفهان – آذرخش بندر عباس 
آتلیه طهران قم – لبنيات ارژن شيراز 
شهرداری ساوه – مس سونگون ورزقان 
هفته نهم
نماینده استان تهران – شركت حفاری ايران 
فرش آرا مشهد – سن ایچ ساوه 
اهورا بهبهان – مقاومت البرز 
آذرخش بندر عباس – مقاومت قرچک
شهروند ساري  – آتلیه طهران قم 
مس سونگون ورزقان – گیتی پسند اصفهان 
لبنيات ارژن شيراز – شهرداری ساوه
هفته دهم
فرش آرا مشهد – نماینده استان تهران 
مقاومت البرز – شركت ملي حفاري ايران 
سن ایچ ساوه– آذرخش بندر عباس 
آتلیه طهران قم – اهورا بهبهان 
مقاومت قرچک – مس سونگون ورزقان 
شهرداری ساوه – شهروند ساري 
گیتی پسند اصفهان – لبنيات ارژن شيراز 
هفته یازدهم
نماینده استان تهران – مقاومت البرز
آذرخش بندر عباس – فرش آرا مشهد 
شركت ملي حفاری – آتلیه طهران قم 
مس سونگون ورزقان – سن ایچ ساوه 
اهورا بهبهان – شهرداری ساوه
  لبنيات ارژن شيراز – مقاومت قرچک
شهروند ساري – گیتی پسند اصفهان 
هفته دوازدهم
آذرخش بندر عباس – نماینده استان تهران 
آتلیه طهران قم – مقاومت البرز
فرش آرا مشهد – مس سونگون ورزقان
شهرداری ساوه – شركت ملي حفاري ايران
سن ایچ ساوه – لبنيات ارژن شيراز 
گیتی پسند اصفهان – اهورا بهبهان 
مقاومت قرچک – شهروند ساري 
هفته سیزدهم
نماینده استان تهران– آتلیه طهران قم
مس سونگون ورزقان – آذرخش بندر عباس
مقاومت البرز – شهرداری ساوه
لبنيات ارژن شيراز – فرش آرا مشهد
شركت ملي حفاری ايران – گیتی پسند اصفهان 
شهروند ساري – سن ایچ ساوه
اهورا بهبهان  – مقاومت قرچک