تعداد بازدید خبر: 334
1397/03/19-12:55
کمیته تعیین وضعیت آرای خود را در خصوص تعدادی از پرونده های مطروحه  اعلام کرد.

به گزارش سایت فدراسیون فوتبال ، آرای صادر شده از سوی کمیته تعیین وضعیت ، به شرح  زیر است:
شکایت  باشگاه فرهنگی ورزشی تراکتور سازی تبریز از فریدون مولایی،بهزاد بشتایم،مهدی ثابتی،سعید آلوسی،ایوب ذوالفقاری،شهریار شیروند،داود نوشی صوفیانی،رمضان نوری زاده،محمد نصرتی ،مسعود ابراهیم زاده،علیرضا رهبری دوست و محسن ربیع خواه
به دلیل نقایص موجود و عدم تکمیل پرونده در موعد مقرر ، دعوی مطروحه رد و پرونده مختومه شد.
شکایت سید محمد منتظری از باشگاه نفت تهران 
پرداخت مبلغ 400/000/000ريال بابت قرارداد و8/000/000 ظريال بابت هزینه رسیدگی  در حق سید محمد منتظری
شکایت  مجتبی خورشیدی از باشگاه نفت تهران 
پرداخت مبلغ 800/000/000 ريال بابت قرارداد و16/000/000 ريال بابت هزینه رسیدگی  در حق مجتبی خورشیدی
شکایت  پیمان میری از باشگاه نفت تهران 
پرداخت مبلغ 1/000/000/000 ريال بابت قرارداد و 20/000/000 ريال بابت هزینه رسیدگی  در حق پیمان میری
آرای فوق غیر قطعی بوده و در مهلت 7 روز پس از ابلاغ ، قابل تجدید نظرخواهی در کمیته استیناف فدراسیون می باشند. ضمنا  در صورت عدم پرداخت مبالغ قید شده  در مهلت 30 روز از تاریخ ابلاغ دادنامه ، با درخواست متقاضی ، پرونده به کمیته انضباطی ارسال می شود.