تعداد بازدید خبر: 294
1396/09/13-16:12
کمیته تعیین وضعیت آرای خود را در خصوص تعدادی از پرونده های مطروحه  اعلام کرد.

به گزارش سایت فدراسیون فوتبال ، آرای صادر شده از سوی کمیته تعیین وضعیت ، به شرح  زیر است:
1- شکایت محسن حسن زاده  از تیم فوتسال شهرداری ساوه 
پرداخت مبلغ 400/00/000 ريال بابت قرارداد و8/000/000 ريال بابت هزینه رسیدگی  در حق محسن حسن زاده  
2- شکایت  حسین صبوری از از تیم فوتسال شهرداری ساوه
پرداخت مبلغ 148/000/000 ريال بابت قرارداد و 2/960/000 ريال بابت هزینه رسیدگی  در حق حسین صبوری
3- شکایت  سعید تقی زاده از تیم فوتسال شهرداری ساوه
پرداخت مبلغ 000/000/ 360 ريال بابت قرارداد و 7/200/000 ريال بابت هزینه رسیدگی در حق سعید تقی زاده
6- - شکایت  محمد وزیر زاده از تیم فوتبال شهرداری ساوه
پرداخت مبلغ 000/000/ 260 ريال بابت قرارداد و 5/200/000 ريال بابت هزینه رسیدگی در حق محمد وزیر زاده 
4 - شکایت  امیر سام نصیری از تیم فوتبال شهرداری بندرعباس
پرداخت مبلغ 000/000/ 145 ريال بابت قرارداد و 2/900/000 ريال بابت هزینه رسیدگی در حق امیر سام نصیری
5- شکایت  امیر محمد عبادزاده  از تیم فوتبال شهرداری بندرعباس
پرداخت مبلغ 000/000/ 330 ريال بابت قرارداد و 6/600/000 ريال بابت هزینه رسیدگی در حق امیر محمد عبادزاده  
آرای فوق غیر قطعی بوده و در مهلت 7 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در کمیته استیناف فدراسیون می باشند. 
ضمنا در صورت عدم پرداخت مبالغ قید شده در مهلت 30 روز از تاریخ ابلاغ دادنامه های قطعی شده ، با درخواست متقاضی ، پرونده به کمیته انضباطی ارسال    می شود.