تاريخ تولد: 1348/05/04
باشگاه ها:نیروی زمینی(مدیر تیم)