تاريخ تولد: 1355/10/28
سوابق:
وی از سال 1376 در فدراسیون فوتبال سمت های مختلفی داشته است و در سالهای 77،78 و 79 سرپرست تیم های ملی نوجوانان و جوانان بوده و علاوه بر اینکه در مقاطعی مدیرامورمالی-اداری و کارپردازی فدراسیون فوتبال را عهده دار بوده در حال حاضر مسئول امور اداری و مالی آکادمی ملی فوتبال و کمپ تیم های ملی است.وی از سال 89 تا 90 سرپرست تیم ملی امید بوده و سابقه بازی در تیم های جاوید و کشاورز را در سالهای 70 تا 74 را در رده سنی نوجوانان و جوانان را در کارنامه دارد. وی در حال حاضر سرپرست تیم ملی نوجوانان است.