تاريخ تولد: 1356/01/12
سوابق:
عبدی مدرک کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی دارد و از سوابق ورزشی وی می توان به مربیگری در تیم فوتبال مقاومت تهران از سال 1379 تا 1381 اشاره کرد.عبدی در کمیته داوران فدراسیون فوتبال و از سال 1379 تا 1390 همکاری داشته و از سال 1381 تاکنون مسئولین برگزاری مسابقات در رده های سنی پایه کشور است. وی همچنين داور بين المللی فوتبال ساحلی است .