تاريخ تولد: 1364/07/02
سوابق:
وی دارای مدرک کارشناسی در رشته فیزیوتراپی و کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی بوده و از سال 86 در تیم های ملی فوتبال و فوتسال تا کنون فعالیت می کند.