تاريخ تولد: 1344/09/25
باشگاه ها:پیکان تهران(مربی)