تاريخ تولد: 1300/01/01
سوابق:
وی سابقه حضور در باشگاه پرسپولیس به عنوان مدیر روابط عمومی و دبیر کمیته انضباطی را داشته است.