تاريخ تولد: 1346/02/19
باشگاه ها:سایپای تهران(سرمربی) ,ذوب آهن اصفهان(سرمربی)